สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 13, 2019 14:11
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ และมีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับอาเซียนและสากล รวมถึงการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานการศึกษาภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติต่อไป

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ มาร่วมกันสร้างมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามวัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีความเป็นสากลและเทียบเคียงได้กับนานาชาติ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล จึงได้จัดให้มีพิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)" ในครั้งนี้

ด้านนางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เปิดเผยว่า สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย เน้นการให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งนักธุรกิจที่เข้าร่วมการประชุมและการเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก ช่วยอำนวยความสะดวกและมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย กิจกรรม และสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจนการเป็นพันธมิตรในทุกๆ ด้านสำหรับการจัดงานกิจกรรมทุกธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย การสร้างคุณภาพและมาตรฐานแก่บุคคลในอาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์

สำหรับแนวทางในการดำเนินการที่ สคช.และ สสปน. กำหนดร่วมกัน จะเริ่มจากการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาพิเคราะห์เพื่อกำหนดอาชีพที่ต้องการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ที่สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานอาเซียน จากนั้น สคช.และ สสปน.จะร่วมกันจัดหาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessment Center) และผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ รวมถึงส่งต่อมาตรฐานอาชีพในภาคการศึกษาให้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรด้านไมซ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง สสปน.และ สคช. สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่พึ่งพาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประโยชน์ที่บุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์จะได้รับคือความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ และสามารถใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ในระดับชาติและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติต่อไป ทั้งนี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอีกด้วย


Latest Press Release

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา แจกอาหารฮาลาลฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อิหม่าม 33 มัสยิด ชุมชนมุสลิมยานนาวา ชุมชนมุสลิมพญาไท ชุมชนมุสลิมร่มเกล้า และชุมชนมุสลิมอีกหลายแห่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าร่วมกิจกรรม ทำความดี จิตอาสา...

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

ใหม่-ดาวิกา ร่วมย้อนรำลึกถึง คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ผ่านนิทรรศการ A TRIBUTE TO KARL LAGERFELD : THE WHITE SHIRT PROJECT

ชื่อของ "คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์" ถูกจารึกอยู่ในหัวใจของบรรดาคนแฟชั่นทั่วโลก จนกลายเป็นความทรงจำและเรื่องราวสุดแสนพิเศษในทุกๆ ครั้งที่หวนนึกถึง "A TRIBUTE TO KARL LAGERFELD : THE WHITE SHIRT PROJECT" (อะทรีบิวท์ ทู คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ : เดอะ ไวท์ เชิ้ต...

ข่าวซุบซิบ: ก้อย รัชวิน สาวสวยหัวใจนักสู้ ชวนหนุ่มสาวชาวเหนือร่วมวิ่งในงานก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคเหนือ

ก้อย รัชวิน สาวสวยสุดสตรองหนึ่งในสมาชิกทีมก้าว ที่ ณ จุดนี้เธอกลายเป็นไอดอลของผู้หญิงทั้งประเทศในด้านการออกกำลังกาย ล่าสุด สาวก้อยขอเชิญชวนหนุ่มสาวชาวเหนือให้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพ ออกมาวิ่งในงานก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคเหนือ...

Whizdom Society คว้ารางวัลส่งเสริมเยาวชนดีเด่น จากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการ แบรนด์วิสซ์ดอม (Whizdom) บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับสากล ภายใต้ปรัชญา "For All Well-Being"...

Related Topics