สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 13, 2019 14:11
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ และมีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับอาเซียนและสากล รวมถึงการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานการศึกษาภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติต่อไป

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ มาร่วมกันสร้างมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามวัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีความเป็นสากลและเทียบเคียงได้กับนานาชาติ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล จึงได้จัดให้มีพิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)" ในครั้งนี้

ด้านนางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เปิดเผยว่า สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย เน้นการให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งนักธุรกิจที่เข้าร่วมการประชุมและการเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก ช่วยอำนวยความสะดวกและมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย กิจกรรม และสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจนการเป็นพันธมิตรในทุกๆ ด้านสำหรับการจัดงานกิจกรรมทุกธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย การสร้างคุณภาพและมาตรฐานแก่บุคคลในอาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์

สำหรับแนวทางในการดำเนินการที่ สคช.และ สสปน. กำหนดร่วมกัน จะเริ่มจากการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาพิเคราะห์เพื่อกำหนดอาชีพที่ต้องการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ที่สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานอาเซียน จากนั้น สคช.และ สสปน.จะร่วมกันจัดหาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessment Center) และผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ รวมถึงส่งต่อมาตรฐานอาชีพในภาคการศึกษาให้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรด้านไมซ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง สสปน.และ สคช. สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่พึ่งพาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประโยชน์ที่บุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์จะได้รับคือความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ และสามารถใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ในระดับชาติและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติต่อไป ทั้งนี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอีกด้วย


Latest Press Release

สัมภาษณ์พิเศษน้องเฟรชชี่ ปี 1 เมื่อก้าวสู่รั้วลูกพระจอม และมาพร้อมคำว่า “New Normal”

การเปิดเรียนในปีการศึกษานี้ ทำให้นิสิตนักศึกษาต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมพิเศษกว่าปีอื่น ๆ เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางการศึกษาเองก็ต้องขยับและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับคำว่า “New Normal”...

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนพันธมิตร จ.น่าน ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย...

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานจำนวน 100 ตู้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์...

วว. จับมือ ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะบุคลากร/ บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งทักษะที่มีอยู่เดิม (Re skilling) การเสริมทักษะใหม่ (Up skilling)...

Better Group ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่เยาวชนนครหลวง

Better Group นำโดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และบริษัท รีคัฟเวอรี่เฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จัดกิจกรรมในโครงการ “พัฒนาเครือข่าย Eco Green Network” อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลา...

Related Topics