จาก พระปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา ต่อยอดฯ ปี 2564 88 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 13, 2019 10:04
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สำนักงาน กปร.

พระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผ่านมา สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกผู้ทุกนาม ทุกหมู่เหล่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ล้วนได้รับการสืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า จากภาพรวมที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมารายงานว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่าร้อยละ 80 สามารถดำเนินการต่อไปได้ ภายในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่คั่งค้างอยู่ประมาณ 88 โครงการจะแล้วเสร็จ

"ผมเล่าให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฟังว่า ถึงแม้จะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสชัดเจนว่า ให้รักษา สืบสาน ต่อยอด บางโครงการที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน ที่ได้รับการทูลเกล้าถวายฎีกา ทรงพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็จะโปรดเกล้าฯ ลงมาเลย โดยเฉพาะเรื่องของแหล่งน้ำ แต่หากไม่เร่งด่วนก็จะรับสั่งให้ดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เสร็จสิ้นให้หมดเสียก่อน และหากพบว่าโครงการใดที่สร้างมาแล้ว 20 - 30 ปี เริ่มทรุดโทรม ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมบำรุง หรือหากพบว่ามีศักยภาพที่จะเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้น้ำของพี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้น ก็ให้นำมาพิจารณาดำเนินการและให้ถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้ง 2 รัชกาล" นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าว

ทางด้านนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า ใน 88 โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันสามารถติดตามและขับเคลื่อนไปได้แล้ว ที่เหลือคือการเร่งรัดขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การสำรวจออกแบบการทำประชาพิจารณ์เพื่อให้เกิดการรับทราบ ตลอดถึงการผลักดันโครงการอีกประมาณ 13 โครงการเท่านั้น ในพื้นที่ทั่วประเทศ

"ใน 13 โครงการนี้ ได้มีการวางแผนไว้แล้วก็จะเริ่มดำเนินการได้ประมาณปี 2564 - 2565 ส่วนโครงการที่กำลังดำเนินการ 60 กว่าโครงการ ในปีงบประมาณ 2563 - 2564 ก็จะแล้วเสร็จทั้งหมด และต่อจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมีอยู่เกือบทุกกรม กอง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะช่วยดูเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งเมื่อมีแหล่งน้ำแล้ว การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนก็ควรได้รับการสนับสนุนต่อไป เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง

กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร ก็เป็นหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยแนะนำประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดต่อไป" นายดนุชา สินธวานนท์ เลขา กปร. กล่าว

นับเป็นพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และของพระองค์เอง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกร และพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป เฉกเช่นพระปฐมบรมราชโองการ ในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติ "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"


Latest Press Release

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล...

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม...

เมืองสุขสยาม ครบรอบ 1 ปี ชูมหัศจรรย์วิถีไทย โกยยอดพันล้าน ขึ้นแท่นจุดหมายแห่งความสุขของนักท่องเที่ยวไทย-เทศ

"เมืองสุขสยาม" ณ ไอคอนสยาม โชว์มหัศจรรย์วิถีไทยอวดสายตาชาวโลก ประกาศความสำเร็จครบรอบ 1 ปี ขึ้นแท่นหนึ่งในแม่เหล็กหลักของไอคอนสยาม เผยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเทใจให้ เกิดกระแส กิน ช้อป จบ ครบ โดนใจ "สัมผัสเสน่ห์วิถีไทย ให้สุขใจ ต้องไปสุขสยาม"...

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป ปันสุขให้น้อง มอบตุ๊กตาให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป 'ทำดี' ด้วยการ "ปันสุขให้น้อง" เพียงซื้อตุ๊กตาจัสท์บาย ราคา 199 บาท รับฟรีตุ๊กตาจัสท์บาย 1 ตัว มูลค่า 60 บาท เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ "มิลเลี่ยน กิฟท์...

ทีมแล่นใบ ลูกทัพเรือ ฟิตหนัก!

ควันหลง...ทีมนักกีฬาเรือใบจากสโมสรเรือใบโรงเรียนนายเรือ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ผู้ผลิตน้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่ม "โคโค่แม็ก" (Cocomax) ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย ฟิตซ้อมพร้อมฝ่ากระแสคลื่นลมในสนามแข่งขันจริง ณ...

Related Topics