กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันการใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 23, 2019 17:07
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง "สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร" เป้าหมายให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้พัฒนาศักยภาพการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสำคัญ มีความเข้าใจกฎระเบียบ มาตรฐาน และสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยมี ผศ.ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร นายนภดล แก้วบรรพต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 140 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.ลดาฯ กล่าวว่า อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ มีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศไทย แม้พบปัญหาอุปสรรคทั้งทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี แต่อาจเปลี่ยนเป็นโอกาสได้หากผู้ประกอบการรู้ทันและสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สินค้าอาหารและเกษตรที่ส่งออกมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เน้นให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการกีดกันทางการค้าของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสำนักหอสมุดฯได้แนะนำเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลและแนะนำสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม มีการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสามารถเพิ่มมูลค่า รวมทั้งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาใช้อ้างอิงได้

ช่วงบ่ายวันนี้ยังมีการเสวนา เรื่อง"วิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร" เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคและอาหารยุคใหม่ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ตลอดจนการนำสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร โดยสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนายบุญเลิศ อรุณพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.จิราภรณ์ บุราคร รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรเสวนาครั้งนี้ด้วย ในงานยังมีนิทรรศการแสดงบริการสารสนเทศ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ การทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงผลงานวิจัยนวัตกรรม


Latest Press Release

อาชีวะรับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 65 คัน ให้กับ 36 วิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ...

ครั้งแรกในชีวิต ผลงานประติมากรรมชิ้นเอก เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน อีกบทพิสูจน์พลังใจไร้ขีดจำกัด

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ กับงานสร้าง "พระพิฆเนศปัญญาบารมีเอกชัยชนะ" ผลงานประติมากรรมชิ้นเอก ครั้งแรกในชีวิต เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส ต้อนรับปี 2563 ปีแห่งความสำเร็จ...

แนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดฝุ่น

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีมีการนำเสนอบทความเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ระบุที่ผ่านมากรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองจมฝุ่น สาเหตุหลักเกิดจากควันท่อไอเสียยานพาหนะ การก่อสร้างอาคาร การเผาไหม้ขยะ และโรงงานอุตสาหกรรม...

บูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือ - ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า ตามที่ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมการบูรณาการจัดระเบียบผู้ทำการขอทานและแนวทางการควบคุมผู้ทำการ...

MR. D.I.Y. Snap Win Max แชะ ปุ๊ป ลุ้นรับ iPhone 11 Pro Max

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ชวนนักช้อปมาแชร์ไอเดียเก๋ ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 135,000 บาท กับแคมเปญ "Snap & Win Max" แจกใหญ่จัดเต็มของรางวัล iPhone 11 Pro Max (64 GB) จำนวน 3 รางวัล และบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท จำนวน 8 รางวัล...

Related Topics