CIBA มธบ. จับมือพันธมิตร มุ่งปั้นนักบัญชีเหนือ AI

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 30, 2019 14:12
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

CIBA มธบ. จับมือพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร สร้างนักบัญชียุคใหม่อยู่เหนือ AI มั่นใจ AI แทนนักบัญชีไม่ได้หากรู้จักปรับตัว พัฒนาทักษะ คิด วิเคราะห์ และความเป็นมนุษย์ที่ AI แทนไม่ได้

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า จากผลวิจัย เรื่อง ทักษะแรงงานในอนาคตของไทย (Skill Sets for Future workforce in Thailand) ของสถาบัน DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แสดงถึงผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วและปัญญาประดิษฐ์ (Articial intelligent : AI) ต่อทักษะของแรงงานในอนาคต เนื่องจาก AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงมีการตั้งคำถามว่าในอนาคต สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยควรที่จะผลิตบัณฑิตในรูปแบบใด สำหรับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เองได้เตรียมความพร้อมมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

สำหรับการผลิตนักบัญชีออกสู่ตลาดแรงงานในยุคนี้ นักบัญชีจะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ลงบัญชีเท่านั้น เพราะเรื่องเหล่านี้ AI สามารถทำแทนได้ แต่นักบัญชีมีค่ามากกว่านั้น คือ มีทักษะความเป็นมนุษย์ มีการคิดวิเคราะห์ เป็นคู่คิดและที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ เพราะนักบัญชีเป็นผู้รู้ทุกอย่างในองค์กร และต้องสามารถบูรณาการ จัดการข้อมูล กลั่นกรองข้อมูล เพื่อประโยชน์ของเจ้าของธุรกิจ และมีทักษะในการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้งานบัญชีมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อองค์กร และเมื่อเร็วๆนี้ CIBA ได้ลงนามความร่วมมือกับ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด, บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด,บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด,บริษัท การบัญชีไทย จำกัด และ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนานักบัญชีรุ่นใหม่ ให้มีทักษะคิดวิเคราะห์ รู้จักบูรณาการข้อมูลต่างๆให้สอดคล้องกับธุรกิจ และมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานตรวจสอบหรือปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้

"ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของนักบัญชีรุ่นใหม่ นักศึกษาจะรู้จักการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ๆ และเข้าใจวิชาชีพตนเองมากขึ้น รู้ว่าเรียนบัญชี ไม่ได้มีวิชาชีพแค่นักบัญชี แต่ยังสามารถไปทำงานเป็นผู้ตรวจภายใน และเป็นผู้บริหารความเสี่ยงได้ด้วย

บริษัทพันธมิตรของเรา เป็นบริษัทที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย มี AI มีบล็อกเชนในกระบวนการพัฒนาบัญชี โดยมีทั้งมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบภายใน และทำบัญชี ซึ่งแต่ละบริษัทมีจุดเด่นที่ต่างกัน โดยเราจะนำจุดเด่นแต่ละบริษัทมาร่วมในการสร้างกระบวนการเรียนการสอน ระบบการพัฒนานักศึกษาบัญชี ให้มีทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในโลกแห่งอนาคต" ดร.ศิริเดช กล่าว

คณบดี CIBA มธบ. กล่าวในตอนท้ายว่า บริษัทที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรล้วนมีเครื่องมือและเทคโนโลยี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะ AI ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องการใช้ AI เข้ามาช่วยงานบัญชีได้อย่างไร สร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาได้ว่า อาชีพนักบัญชีไม่ได้หายไปจากโลกนี้ อย่างที่มีการกล่าวอ้างว่าจะเป็นอาชีพแรก ๆ ที่หายไป เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น นักบัญชีไม่หายไปแต่นักบัญชีต้องใช้ความคิดมากขึ้น วิเคราะห์มากขึ้น เพราะไม่ว่าอย่างไรผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องใช้ข้อมูลจากนักบัญชี ดังนั้น การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจ เรื่องนี้ AI ทำไม่ได้ แต่คนสามารถทำได้


Latest Press Release

ภาพข่าว : นิติศาสตร์ SPU บริการวิชาการสู่สังคม!

ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย ในรายวิชา “กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีทุจริต” แก่นักศึกษา RMU โดยมีอาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ...

TK Park ท้าประลองสมอง ปล่อยไอเดียออกแบบบอร์ดเกม Print and Play

เพราะการเล่นของเด็ก ๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานชั้นนำด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านเกมและการเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด จัดโครงการ “อบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม...

BEM ห่วงใย มอบหน้ากากผ้าให้ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with...

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน...

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ...

Related Topics