บริการวิชาการแก่นักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 4, 2019 13:34
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของภูมิภาคอาเซียน ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่นักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้านขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย จาก Faculty of Social Sciences, National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 15 คน นำโดย Associate Professor Dr. Dexanourath Seneduangdeth คณบดี Faculty of Social Sciences, NOUL เขาร่วมการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ "Social Impact and Relocation Management of Hydropower Project for Administrators and Faculty Members of the Faculty of Social Sciences, National University of Laos, Lao PDR. September 28, 2019 ทั้งนี้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมโดย ธนาคารโลก (World Bank) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า โดยเฉพาะในประเด็นการจัดสรรเยียวยาและจัดการการโยกย้ายชุมชนและที่ทำกินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเลือกเอาพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดอบรมแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางวิชาการกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมที่สองเป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนและการจัดการเขื่อน ส่วนกิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ในช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมการอบรมได้ประชุมระดมสมองสะท้อนผลการเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอทางนโยบายที่จะไปสู่การกำหนดและปฏิบัติจริงในอนาคตต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว : นิติศาสตร์ SPU บริการวิชาการสู่สังคม!

ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย ในรายวิชา “กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีทุจริต” แก่นักศึกษา RMU โดยมีอาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ...

TK Park ท้าประลองสมอง ปล่อยไอเดียออกแบบบอร์ดเกม Print and Play

เพราะการเล่นของเด็ก ๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานชั้นนำด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านเกมและการเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด จัดโครงการ “อบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม...

BEM ห่วงใย มอบหน้ากากผ้าให้ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with...

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน...

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ...

Related Topics