ก.พ.ร. ผสานเทคโนโลยีกับบริการภาครัฐ เดินหน้าแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 6, 2019 14:09
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--บียอนด์ โซลูชันส์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนางานบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านนางอารีพันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เดินหน้าระดมความคิดเห็น รับทราบความต้องการของประชาชน เพื่อคิดแผนพัฒนางานบริการ สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนางานบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน

"โครงการ My Better Country มีจุดเริ่มต้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการเรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Open Government Partnership หรือ OGP เพื่อสร้างเสริมความโปร่งใสในการใช้อำนาจรัฐ ทั้งให้อำนาจภาคประชาชน ต่อต้านการทุจริต และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศให้เกิดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Engagement) ระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ในการร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม ไปสู่ภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership) มากขึ้น" นางอารีย์พันธ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าว

และจากการจัดกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ระหว่างวันที่ 18, 23 - 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เราได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้บริการของภาครัฐ ร่วมเสนอข้อเสนอแนะ และร่วมหาแนวทางแก้ไขที่หลากหลาย ตรงจุด ครบทุกมิติ และพร้อมทำได้จริง ทั้งจากภาคประชาสังคม ธุรกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งมีการนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาได้ อาทิ โครงการ Police Artificial Intelligence หรือ หมวด PAI Chatbot เป็นการให้บริการข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับสถานีตำรวจ แก้ไขความสับสนเชิงข้อมูลระหว่างภาคประชาชนและการทำงานของตำรวจ ผ่านเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งตำรวจและประชาชน ทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ยังมี โครงการ The Guide Light ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้พิการทางสายตา ให้สามารถเรียนจบและประกอบอาชีพในฝันได้ ผ่านการพัฒนาเครื่องมือการเรียน (Toolkit) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน ให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคมให้ผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON แล้ว ยังมีกิจกรรมนำร่องอีก 2 กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาภาครัฐระบบเปิด ได้แก่ 1) กิจกรรม "ส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจการมีส่วนร่วม" เป็นการนำหลักการของ Human Centered Design มาใช้ในการออกแบบหลักสูตรจิตอาสา โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ 2) กิจกรรม "จากเสียงของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นการปักหมุดข้อมูลชุมชนตามต้องการของชุมชนเองเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินงานในครั้งนี้นับเป็นก้าวครั้งสำคัญของภาครัฐที่จะลดช่องว่างระหว่างรัฐและภาคประชาชน รับฟังปัญหาที่มาจากหลากหลายมุมมอง เปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการออกแบบบริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพและมีประชาชนเป็นส่วนร่วมสำคัญ และในอนาคต จะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนให้การขับเคลื่อนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อส่งมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับประชาชน สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

เกี่ยวกับ My Better Country

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับมอบมหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้ส่งเสริมระบบ การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อ การบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการ เข้าร่วมเป็นสมาชิก Open Government Partnership (OGP) เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่าง ประเทศให้เกิดขึ้น โครงการ My Better Country เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการของ Start up จัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและไอเดียจากภาคประชาชน ซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมการคิดค้นนวัตกรรมแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยยกระดับการทำงานและการบริการของภาครัฐจำนวน 12 ไอเดีย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นส่วนราชการไทยประเภทกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน และเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาระบบราชการ ผ่านกลไกต่าง ๆ (ก.พ.ร. อ.ก.พ.ร. คตป.) เพื่อให้เกิด การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อประโยชน์สุขของ


Latest Press Release

ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดอาหารอิตาเลียนที่คุณไม่ควรพลาด ที่ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่นฯ

เชิญคุณมาสัมผัสอาหารอิตาเลียน ที่คัดสรรวัตถุดิบมีคุณภาพ พร้อมเมนูให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขาหมูเยอรมัน ไส้กรอกเยอรมัน พิซซ่าหลากหลายหน้า พร้อมเครื่องดื่มจากโครเนน กับความคุ้มค่าคุ้มราคา ให้คุณได้รับประทานอาหารในบรรยากาศที่เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี...

ไม่มีที่เรียน 63 มาสมัครทางนี้ได้นะ

กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เหลือเวลาอีก 4 วัน!! SISA เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -16 ธันวาคม 2562...

ภาพข่าว: บตท. จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำโดยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ ประธานในการประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562 กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนงานในปี 2563...

Xinhua Silk Road: จีนจัดประชุม SCO International Round Table ที่เมืองเหลียนหยุนกัง มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์

การประชุม Shanghai Cooperation Organization (SCO) International Round Table จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ณ เหลียนหยุนกัง ซึ่งเป็นเมืองท่าในมณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างสมาชิก...

ฉลองวันคริสต์มาสสุดพิเศษ... กับไลน์บุฟเฟ่ต์สุดอลังการ! ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติปทุมมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 24 และ 25 ธันวาคม 2562

เทศกาลคริสต์มาสปีนี้ร่วมเฉลิมฉลองความสุข อิ่ม อร่อย กับมื้ออาหารสุดอลังการ ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติปทุมมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ พบกับขบวนความอร่อยของเมนูบุฟเฟ่ต์อันหลากหลาย รังสรรค์โดยเชฟใหญ่ เจเรอมี แฮร์ริส...

Related Topics