ก.พ.ร. ผสานเทคโนโลยีกับบริการภาครัฐ เดินหน้าแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 6, 2019 14:09
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--บียอนด์ โซลูชันส์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนางานบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านนางอารีพันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เดินหน้าระดมความคิดเห็น รับทราบความต้องการของประชาชน เพื่อคิดแผนพัฒนางานบริการ สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนางานบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน

"โครงการ My Better Country มีจุดเริ่มต้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการเรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Open Government Partnership หรือ OGP เพื่อสร้างเสริมความโปร่งใสในการใช้อำนาจรัฐ ทั้งให้อำนาจภาคประชาชน ต่อต้านการทุจริต และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศให้เกิดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Engagement) ระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ในการร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม ไปสู่ภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership) มากขึ้น" นางอารีย์พันธ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าว

และจากการจัดกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ระหว่างวันที่ 18, 23 - 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เราได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้บริการของภาครัฐ ร่วมเสนอข้อเสนอแนะ และร่วมหาแนวทางแก้ไขที่หลากหลาย ตรงจุด ครบทุกมิติ และพร้อมทำได้จริง ทั้งจากภาคประชาสังคม ธุรกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งมีการนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาได้ อาทิ โครงการ Police Artificial Intelligence หรือ หมวด PAI Chatbot เป็นการให้บริการข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับสถานีตำรวจ แก้ไขความสับสนเชิงข้อมูลระหว่างภาคประชาชนและการทำงานของตำรวจ ผ่านเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งตำรวจและประชาชน ทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ยังมี โครงการ The Guide Light ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้พิการทางสายตา ให้สามารถเรียนจบและประกอบอาชีพในฝันได้ ผ่านการพัฒนาเครื่องมือการเรียน (Toolkit) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน ให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคมให้ผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON แล้ว ยังมีกิจกรรมนำร่องอีก 2 กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาภาครัฐระบบเปิด ได้แก่ 1) กิจกรรม "ส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจการมีส่วนร่วม" เป็นการนำหลักการของ Human Centered Design มาใช้ในการออกแบบหลักสูตรจิตอาสา โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ 2) กิจกรรม "จากเสียงของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นการปักหมุดข้อมูลชุมชนตามต้องการของชุมชนเองเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินงานในครั้งนี้นับเป็นก้าวครั้งสำคัญของภาครัฐที่จะลดช่องว่างระหว่างรัฐและภาคประชาชน รับฟังปัญหาที่มาจากหลากหลายมุมมอง เปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการออกแบบบริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพและมีประชาชนเป็นส่วนร่วมสำคัญ และในอนาคต จะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนให้การขับเคลื่อนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อส่งมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับประชาชน สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

เกี่ยวกับ My Better Country

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับมอบมหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้ส่งเสริมระบบ การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อ การบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการ เข้าร่วมเป็นสมาชิก Open Government Partnership (OGP) เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่าง ประเทศให้เกิดขึ้น โครงการ My Better Country เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการของ Start up จัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและไอเดียจากภาคประชาชน ซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมการคิดค้นนวัตกรรมแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยยกระดับการทำงานและการบริการของภาครัฐจำนวน 12 ไอเดีย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นส่วนราชการไทยประเภทกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน และเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาระบบราชการ ผ่านกลไกต่าง ๆ (ก.พ.ร. อ.ก.พ.ร. คตป.) เพื่อให้เกิด การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อประโยชน์สุขของ


Latest Press Release

ฟังบรรยายพร้อมจุดประกายความฝันเด็ก ผ่านโลกแห่งนิทานภาพจากทั่วโลก

TK Park ชวนผู้สนใจร่วมฟังบรรยายเพื่อเปิดโลกจินตนาการแห่งนิทานภาพสำหรับเด็ก ในงานบรรยายระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ “Open World through Children’s Picturebooks”...

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมตรวจสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้...

ม.มหิดล พัฒนาระบบออนไลน์ติดตามงานวิจัย มุ่งเพิ่มยอดโครงการสู่ระดับโลก

ปัจจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก จำเป็นต้องอาศัยแนวคิดของ Entrepreneurial University หรือ มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในยุคดิสรัปชั่นจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการสร้างนวัตกรรมในเชิงเศรษฐกิจ...

กรมโยธาธิการฯ ดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาที่ดินตาบอดมหาชัย

กรมโยธาธิการฯ ดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาที่ดินตาบอดมหาชัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินตาบอดขาดการพัฒนาในจังหวัดสมุทรสาคร ตัดถนนรองเชี่อมถนนหลักเตรียมเปิดใช้ภายในปีนี้...

ราวกันชน เหลือง-ดำ อุปกรณ์จราจรDpark ที่จะช่วยป้องกันความเสียหายได้

บ่อยครั้งที่เราจะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพานะไม่ว่าเป็นการชน หรือ กระแทรก ดังนั้น ราวกันชนสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับพื้นที่ หรือ สำคัญที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ผลิตจากเหล็กที่มีความหนาและแข็งแรง และ พ่นเหลือง-ดำ เป็นสีของงานจราจร ด้านการติดตั้ง...

Related Topics