มีความรู้ เปลี่ยนเป็นความฝัน สร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ด้วย SME สสว. เปิดงาน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจกิจชุมชน ครั้งที่ 2 จัดแสดง 5-9 ก.ย. นี้ ณ ลานสุขสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 6, 2019 14:41
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--พีอาร์ มงกุฎเพชร

เพื่อยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0 พร้อมสร้างเครือข่ายและสร้างรายได้ให้กับ 400 วิสาหกิจชุมชน งานทดลองกิจกรรมการตลาด "ผสาน สร้างสรร มุ่งมั่น ยั่งยืนสุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจกิจชุมชน & Product Champion 2019 ครั้งที่ 2" จึงเกิดขึ้น รอบนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การพัฒนาของศูนย์ Excellence Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสุดยอดผลิตภัณฑ์ ดีกรีรางวัล Product Champion ได้แก่ "สูตรตำรับเครื่องสำอางเบสรองพื้น กันแดด ที่ผสมสารสกัดว่านหางจระเข้" และ "สครับฟักข้าวรังใหมสำหรับผู้ที่มีผิวหน้ามัน และผิวหน้าแพ้ง่าย" นอกจากนี้ยังผู้ประกอบการที่มีศักยภาพภายใต้โครงการ จำนวน 100 ราย เข้าร่วมงาน ระหว่าง วันที่ 5-9 กันยายน 2562 เวลา 10.00-22.00 น. ลานเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม

นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME และ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า

จากการที่ สสว. ได้จับมือ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ เชียงใหม่ แม่โจ้ นเรศวร ขอนแก่น เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วลัยลักษณ์ และสงขลานครินทร์ จัดตั้ง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ทั้งด้านเกษตร และด้านการพัฒนาชุมชน ครอบคลุม 4 ภูมิภาค 8 แห่งทั่วประเทศ มุ่งหวังให้เป็นกลไกสำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ตั้งเป้ายกระดับองค์ความรู้ธุรกิจ 3,200 ราย อบรม Online และ Offline พร้อมพัฒนาและให้คำปรึกษาถึงสถานที่แบบเจาะลึก ขยายช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 400 ราย เพิ่มศักยภาพเพื่อต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสร้างบริการใหม่ๆ ไม่น้อยกว่า 40 วิสาหกิจ รวมกว่า 40 ผลิตภัณฑ์/บริการ และผลักดันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่ายต่อ 1 มหาวิทยาลัย ภายในปี 2562 นั้น ขณะนี้ การดำเนินงานได้เสร็จลุล่วงแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาดขึ้นเพื่อเป็นการขยายช่องทางการการตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้ร่วมโครงการ

กิจกรรมทดสอบตลาด จัดทั้งสิ้น 4 ครั้ง ขณะนี้ได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่ 2 โดยเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน ณ ลานเมืองสุขสยาม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สสว. คาดหวังว่าการดำเนินงานของ ศูนย์ Excellence Center ครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0 พร้อมกันนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับ 400 วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการเพิ่มขึ้น จึงอยากเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน ชม ชิม ช้อป อุดหนุนสินค้าไทยที่ได้มาตรฐาน

ด้าน ผศ.ดร.อรรถพล มณีแดง รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวสรุปว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการยกระดับวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย รอบที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพและธุรกิจกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกโครงการ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 414 ราย/ธุรกิจ โดยความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและธุรกิจต่างๆ รอบที่ 2 จัดอบรมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ จำนวน 59 ราย/ธุรกิจ เข้าฝึกอบรมและพัฒนาเชิงลึก รอบที่ 3 จัดอบรมวิสาหกิจที่มีศักยภาพ 25 ราย/ธุรกิจ ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และการดำเนินงานในรอบสุดท้าย เป็นการคัดเลือก Product Champion ซึ่งได้แก่ วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปว่านหางจระเข้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการพัฒนา "สูตรตำรับเครื่องสำอางเบสรองพื้น กันแดด ที่ผสมสารสกัดว่านหางจระเข้" ที่มีการยกระดับและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่วิสาหกิจดังกล่าว เราได้นำผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการส่งเสริมและเข้าสู่ตลาดจริง เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดต่อไป

ด้าน ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานครั้งนี้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะผ่านศูนย์ความเป็นเลิศด้านการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ CEDP MJU (Center of Excellence for Enhance and Developing Community Products, Maejo University) ซึ่งดำเนินการนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับชุมชน จนสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค มีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมภาคเหนือ 17 จังหวัด ในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามกรอบที่ สสว. กำหนดไว้ได้ตามแผนงาน โดยใช้กระบวนการและวิธีการที่ได้จากการประชุมหารือร่วมกันของทั้ง 8 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สำหรับ Product Champion ของผู้ประกอบการที่ได้จากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยจะเป็น สครับฟักข้าวรังใหม สำหรับทำความสะอาดถนอมผิวหน้า ซึ่งจะไม่แสบผิว สามารถสครับผิวโดยไม่ทำให้ผิวมีริ้วรอย หรือรอยเหี่ยวย่นเหมาะกับผู้ที่มีผิวหน้ามัน และผิวหน้าแพ้ง่าย

สำหรับการนำผู้ประกอบการภายใต้โครงการเข้าร่วมงานทดสอบตลาดในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมั่นใจว่าสินค้าของผู้ประกอบการทั้ง 50 ราย ส่วนใหญ่จะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงาน เพราะในช่วงวันที่ 26-27 สิงหาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ทดลองนำไปร่วมออกงานแสดงสินค้าและพบคู่ค้า ในงาน Northern Agi-Biz Supply Chain Matching ณ โรงแรมคุ้มคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มาแล้ว ซึ่งรายได้จากการร่วมงานดังกล่าว มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาท โดยได้มีการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Latest Press Release

นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หวังขยายผลสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ

นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หวังขยายผลสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชากรโลก...

"เอี่ยบ๊วยลอยแก้ว และ เอี่ยบ๊วยลิ้นจี่เยลลี่" จากร้านมา เมซอง

ร้านอาหารไทย มา เมซอง ได้นำผลไม้หายาก 'เอี่ยบ๊วย’ หรือ 'หยางเหมย’ ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน นำมารังสรรค์เป็นเมนูของหวานรสเลิศอย่างพิถีพิถัน อุดมด้วยวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง บำรุงผิวพรรณ...

ภาพข่าว : จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. เพิ่มประสิทธิภาพดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตจำนวน อาสาสมัครสาธารณสุขในกรุงเทพฯ ไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขว่า สำนักอนามัย มีแนวทางขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กทม....

ภาพข่าว: สจล. ผนึก รร.สาธิตรังสิต ปั้นนักเรียนเตรียมเป็นวิศวกร

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 4 จากซ้าย) และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ และรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงาน ตามโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

หน่วยจ้างงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการ...

Related Topics