มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ศักยภาพด้านดนตรี จัดคอนเสริ์ต Shades Of Emotion ดึง เครือข่าย 25 สถาบัน กว่า 130 คน บรรเลงร่วมกับ วง Parichat Wind Orchestra ถ่ายทอดบทเพลงสุดประทับใจ ณ หอเปรมดนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 9, 2019 17:20
กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง รวม 15 สถาบัน จัดการแสดงคอนเสิร์ต "Parichat Wind Orchestra" ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่องาน "Shades Of Emotion" คอนเสิร์ต "Shades Of Emotion" มีนักดนตรีร่วมบรรเลงเต็มวง จำนวน 130 คน ถ่ายทอดบทเพลง 13 บทเพลง และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงานแสดงคอนเสิร์ต

คอนเสิร์ต "Shades Of Emotion" เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างครูและเยาวชนที่รักดนตรีในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อร่วมรำลึกถึง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นผู้ริเริ่มให้จัดสร้างหอเปรมดนตรี การแสดงคอนเสิร์ตจัดขึ้น ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาโดยมีผู้เข้ารับชมล้นหลาม

อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "การจัดแสดงดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ "Parichat Wind Orchestra" ภายใต้ชื่องาน "Shades of Emotion" ประจำปี 2562 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงจากการจัดการของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่มการจัดการวงดุริยางค์เครื่องลม ซึ่งใช้เสน่ห์ของการผสมเสียง สีสันของเครื่องลมทองเหลืองเครื่องลมไม้มาบรรเลง จากนักประพันธ์เพลงและนักเรียบเรียงเสียงประสานมาถ่ายทอดต่อผู้ฟัง ทั้งนี้นักดนตรีทุกคนยังต้องใช้ทักษะในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรีไปพร้อมๆกัน รวมถึงเป็นการฝึกนิสิตให้เรียนรู้บทบาทในการจัดการวงดนตรี ทักษะการแสดงดนตรี การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิดที่ว่า "นิสิตสร้างสรรค์ เยาวชนรวมใจ ศูนย์กลางดนตรีในภาคใต้ สืบสาน สร้างสรรค์สู่สังคม" สมดัง"ปณิธาน" ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ว่า "มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม" ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เป็นคณะทำงานจัดการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกฤติพงศ์ เขาทอง นายชยพล เปศรียะโร นายภานุมาส สุขเพชร นายศราวุธ พรมนิตย์ นายศุภณัฐ์ สุขมี นางสาวนรุจิกร พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานและร่วมมือกับเครือข่ายด้านดนตรีจัดงาน"

นอกจากนี้การจัดแสดงคอนเสริ์ต "Shades of Emotion" มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังได้รับการสนับสนุนผู้เล่นและเครื่องดนตรีจากหน่วยงานเครือข่าย ดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา โรงเรียนเทศบาล5 วัดหัวป้อมนอก โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โรงเรียนพระแสงวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนอุปถัมถ์วิทยาพนม จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนทางพูนพิทยาคาร จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนสุไหงโกลก โรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ หมวดดุริยางค์ ฆลฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ หมวดดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 ทั้งนี้การบรรเลงบทเพลงแบ่งเป็น 4 ช่วง โดยช่วงพิธีการเริ่มด้วยบทเพลง สรรเสริญพระบารมี เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยทักษิณ เพลงศรัทธาในดวงใจ และเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สำหรับช่วงที่ 1 บรรเลงบทเพลง 2 บทเพลง คือ เพลง Aladin และเพลง Frozen ช่วงที่ 2 บรรเลง 2 บทเพลง คือ เพลง How To Train you dragon และ เพลง The Lion king ช่วงที่ 3 บรรเลงเพลง Pirates of the caribbean และเพลง Sea of wisdom และช่วงที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของคอนเสริ์ต บรรเลงบทเพลง Omen of Love

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นคณะจัดการวง Parichat Wind OrchestraThaksin University ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "Shades Of Emotion" ยังได้กล่าวถึงความรู้สึกในการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า ทีมคณะทำงานทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในการจัดการแสดงดนตรีในครั้งนี้ คณะการจัดการวงทั้ง 6 คน ร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อให้การแสดงดนตรีในครั้งนี้ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณออกสู่สาธารณะชน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานทางด้านดนตรีได้เข้าร่วมบรรเลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ในนามตัวแทนของคณะจัดการวง Parichat Wind Orchestra Thaksin University รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำการแสดงในหอเปรมดนตรี รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในการแสดงดนตรีในมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะการจัดการวง Parichat Wind Orchestra Thaksin University ยินดีที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณสืบไป


Latest Press Release

วันแม่ปีนี้ ขอชวนแม่ลูกจูงมือกันมา เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา by KE GROUP

วันแม่ปีนี้ ขอชวนแม่ลูกจูงมือกันมาเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทราbyKE GROUPในเทศกาลARTS GARDEN AND BUTTERFLY FESTIVAL 2020ที่เนรมิตสวนผีเสื้อกลางเมืองได้อย่างสวยงามด้วยอุโมงค์ต้นไม้สูงกว่า6 เมตร ยาวกว่า 50 เมตร พร้อมผีเสื้อนานาพันธุ์กว่า 2,000...

ภาพข่าว: “บอสควิกแสบ” ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะ การแข่งขัน “ควิกแสบ โดต้า2 ไทยแลนด์ลีก ซีซั่น2”

นายยศสรัล แต้มคงคา (ที่ 6 ซ้ายบน) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป "ควิกแสบ" เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา E-Sports ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ควิกแสบ โดต้า2...

มทร.พระนคร รับรางวัล Gold Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาอาจารย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลงานวิจัยดีเด่น Thailand Research Expo 2020 Award ประเภท Gold Award ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร จากศาสตราจารย์...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมขายสินค้าออนไลน์ ฟรี!

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ประกอบการ SME พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขา Digital Marketing เบื้องต้น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย...

ภาพข่าว: โรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก มอบข้าวสารให้กับผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 รวม 1,170 กก.

โรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก (Oakwood Suites Bangkok) นำโดยนายมุนวาร์ บาชา ผู้จัดการทั่วไป ส่งมอบข้าวสารจำนวน 234 ถุง (1,170 กก.) ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป ภายใต้โครงการ “Give With Oakwood” ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลกระหว่างวันที่ 8 มิถุนายนถึง 7 สิงหาคม...

Related Topics