ประกาศเกียรติคุณ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 18, 2020 11:40
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป แก่ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ประธาน บริษัท แคสแมท จำกัด

คำประกาศเกียรติคุณ
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นักบริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่น 26 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 และหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่มีชื่อเสียงอีกหลายหลักสูตรของประเทศ

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ ประธานบริษัท บริษัท แคสแมท จำกัด ประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันภัย ที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน โดยครอบครัวได้เริ่มต้นธุรกิจ เมื่อปี 2496 เพื่อวัตถุประสงค์ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย โดยยึดมั่นในนโยบาย "ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม" ที่ได้นำมาเป็นแนวทางเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจจวบจนทุกวันนี้

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถทางการจัดการ ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งนำมาสู่มาเปลี่ยนรูปแบบการประกันภัยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ "ผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงินด้วยคุณภาพ ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม" จากความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการบริหารธุรกิจส่งผลให้ TQM เป็นที่ปรึกษาประกันภัยและการเงินชั้นนำของไทย ปัจจุบันมีพนักงานมืออาชีพกว่า 4,000 คน มีสาขา 96 แห่งทั่วประเทศ ธุรกิจได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น รางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น จากงาน "สัปดาห์ประกันภัย" (Insurance Expo) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ยังอุทิศตนสร้างผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ บริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาช่วยเหลือโรงเรียนในสังคมรอบข้างต่อเนื่องมาหลายปี ให้กับ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนกัลยวิทย์และโรงเรียนในหลายจังหวัด มอบห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขให้สถาบันอุดมศึกษา ถวายเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิจุฬาภรณ์และโครงการ To be Number 1 บริจาคเงินสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน นอกจากนี้ได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งโครงการ "The Success Insurance Talent (SIT #1) SPU-TQM" โดยมอบโอกาสให้นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้บริหารเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มอบค่าตอบแทนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานและทุนการศึกษา รวมมูลค่าประมาณ 1.0 ล้านบาท/ปี แก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ "The Success Insurance Talent (SIT #1) SPU-TQM"

ด้วยประจักษ์ในวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการ อันเป็นศาสตร์สูงสุดของการพัฒนาธุรกิจที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน โดยใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจนายหน้าประกันภัยของไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง กอปรกับการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างผลงานอันทรงคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม ที่ก่อประโยชน์มหาศาลในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป แก่ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

"ผมเชื่อว่าการมีความรักให้กับทุกสิ่ง เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขครับ" ดร.อัญชลิน พรรณนิภา


Latest Press Release

กรมประมงรุก!! เปิดช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ หนุนช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ สู้วิกฤต โควิด - 19

กรมประมง ปั้นช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ เปิดซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบสั่งจองสัตว์น้ำออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” หนุนกระจายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด –19 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสัตว์น้ำที่สด สะอาด...

สบพ.ขานรับนโยบายรัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ....

ทีโอที ขออภัยในความไม่สะดวก แจ้งหยุดการให้บริการชั่วคราว 3 สาขา ในห้างฯ จังหวัดนนทบุรี

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)...

รฟม. และ BEM เพิ่มขบวนรถไฟฟ้า MRT ในชั่วโมงเร่งด่วนเย็น ตามมาตรการ Social Distancing

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รฟม. และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร...

DITP จัดแคมเปญ #StayhomeStayShine ชวนคนไทยโพสต์รูปกับจิวเวลรี่สุดเลิฟ เพื่อร่วมบริจาคหน้ากากสภากาชาดไทย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้จัดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair จัดแคมเปญ #StayhomeStayShine ชวนคนไทยโพสต์รูปหรือวิดีโอของตัวเองคู่กับเครื่องประดับชิ้นโปรด ผ่านเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมส่วนตัว...

Related Topics