กรมประมงเปิดตัว... แหล่งน้ำหนองหัวลิง จ.มุกดาหาร หลังหนุนนำร่องเข้าโครงการธนาคารผลผลิตด้านการประมงปี 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 19, 2020 16:38
กรุงเทพฯ--19 ก.พ.--กรมประมง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ แหล่งน้ำหนองหัวลิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปิดป้ายโครงการฯ พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเยี่ยมชมนิทรรศการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เป็นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการโดยกรมประมงเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำชุมชนและสร้างรายได้จากสัตว์น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยแหล่งน้ำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในการสนับสนุนด้านงบประมาณและข้อมูลวิชาการ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปีเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2564 โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายดำเนินการโครงการฯ ทั้งหมด 80 แห่ง โดยจะดำเนินการในแหล่งน้ำแห่งใหม่ จำนวน 20 แห่ง และติดตามการดำเนินงานโครงการฯเพื่อให้เกิดความความต่อเนื่องในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี 2562 จำนวน 20 แห่ง ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี 2561 จำนวน 20 แห่ง และในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี 2560 จำนวน 20 แห่ง

สำหรับกรอบแนวความคิดในการดำเนินโครงการธนาคารเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม จะเน้นการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนโดยชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนที่ชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำร่วมกัน ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการฯ การนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น การติดตามประเมินผลผลิตสัตว์น้ำที่ปล่อยเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชน การอนุบาลเลี้ยงลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มอัตรารอดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชุมชนหรือจำหน่ายเป็นรายได้ของโครงการฯ การประเมินผลจับสัตว์น้ำที่จับมาใช้ประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้นำมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการฯ ในระหว่างการดำเนินการจะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ราษฎรได้เรียนรู้   และเกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจในการจัดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนของตัวเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงหลักการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ด้านการประมง เพื่อให้มีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภคและสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนและการดำรงชีวิตของราษฎรให้อยู่ดีกินดี ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ในปีงบประมาณ 2563 นอกจากการตั้งเป้าผลักดันชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วนั้น ยังมีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและจัดสัมมนาประจำปีคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงโดยได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้บทเรียนและประสบการณ์เพื่อที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารโครงการในแหล่งน้ำชุมชนของตนเองและแหล่งน้ำอื่นต่อไปได้ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการสร้างเครือข่ายแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศเพื่อการติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านประมงและการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนตลอดจนการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำ

"แหล่งน้ำหนองหัวลิง" เป็นแหล่งน้ำที่กรมประมงคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีพ.ศ. 2563 โดยมีขนาดพื้นที่ 30.25 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร   มีประชากร 95 ครัวเรือน จำนวนทั้งหมด 376 คน เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติของหมู่บ้านโดยมีต้นไม้ล้อมรอบ มีน้ำขังตลอดปีและมีต้นหัวลิงอยู่กลางหนองน้ำจึงถูกเรียกขนานนามตามชื่อต้นไม้ว่า "หนองหัวลิง" เป็นแหล่งน้ำที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดที่ผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านยกให้เป็นแหล่งหากินของชุมชน ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2527 ได้มีโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ำดังกล่าวให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ กรมประมงจึงได้คัดเลือกแหล่งน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำนำร่องเข้าร่วมโครงการธนาคารฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตเกษตรด้านการประมงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับในวันนี้กรมประมงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร : กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ซึ่งนับเป็นการเปิดตัวแหล่งน้ำครั้งแรกอย่างเป็นทางการภายหลังได้เข้าร่วมโครงการกับทางกรมประมง โดยในวันนี้นอกจากจะมีพิธีเปิดป้ายแหล่งน้ำของโครงการฯ กรมประมงได้เตรียมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1 ล้านตัว ได้แก่ ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน มาปล่อยบริเวณแหล่งน้ำชุมชนโดยรอบในอำเภอนิคมอีกด้วย


Latest Press Release

สจล. โชว์ผลงานศูนย์นวัตกรรมสู้โควิด-19 ฝีมือคนไทย แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ ตั้งรับทุกวิกฤต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระบัง (สจล.) โดยศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 นำเสนอ 7 สุดยอดนวัตกรรมสู้โควิด-19 ฝีมือคนไทย ให้แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอไทยตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือทุกวิกฤต...

ตำนานแห่งรองเท้าวิ่งไนกี้ตระกูลเพกาซัส รองเท้าวิ่งคู่ใจกว่า 30 ปี ของนักวิ่งระดับตำนาน ของโจน เบอร์นัวต์ แซมมวลสัน

รองเท้าวิ่งไนกี้ตระกูลเพกาซัส (Pegasus) รุ่นแรกวางจำหน่ายในปี 1983 ในฐานะ “รองเท้าสำหรับนักวิ่งทุกคน” รองเท้าวิ่งตระกูลนี้มีชื่อเสียงในหมู่นักวิ่งว่าเป็นรองเท้าสำหรับฝึกซ้อมวิ่งที่นักวิ่งให้ ความเชื่อมั่น โดยตลอดระยะที่เวลาผ่านมา...

ภาพข่าว: แพรนด้าฯ มอบหนังสือและนิตยสาร แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอัยญดา อ้นโม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหนังสือและนิตยสารที่ไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังคงสภาพดี จำนวนกว่า 800 เล่ม...

ภาพข่าว: กยท. ผนึกกำลังกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เปิดมิติใหม่ใช้ยางพาราหุ้มแบริเออร์

การยางแห่งประเทศไทย นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เข้าประชุมหารือร่วมกับ นายปฐม เฉลยวาเรศ...

ภาพข่าว: CPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 10 สู่ชาวชุมชนวัดไชยทิศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำรถ CPF Food Truck ส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นางสาวสุชาดา วีระเมธีกุล...

Related Topics