ก.แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 21, 2020 13:38
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน จัดงาน Informal Labour Fair 2020 ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและ แรงงานอิสระกว่า 20 ล้านคน พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานให้เข้าถึงบริการภาครัฐ ได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานเปิดงาน Informal Labour Fair 2020 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กระทรวงแรงงาน ว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ และแรงงานอิสระ ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาแรงงานอิสระของประเทศอย่างมีแบบแผน เพื่อให้มีกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และมีทักษะที่สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถปรับตัวให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ และต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ โดยได้กำหนดนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ อาทิ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย การส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่า หรือ Decent Work การพัฒนาระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี ขยายการบูรณาการเครือข่าย ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของแรงงานต้องมุ่งสานพลังเครือข่ายแรงงานในรูปแบบ ของการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวกันจนเป็นเครือข่ายแรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของนอกระบบและแรงงานอิสระได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากจำนวนผู้มีงานทำ ทั้งหมด 37.5 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ จำนวน 20.4 ล้านคน และแรงงานในระบบ 17.1 ล้านคน แสดงให้เห็นว่ากว่าครึ่งของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดเป็นแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ ประกอบกับลักษณะอาชีพ สภาพการทำงานและพื้นที่การทำงานของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระมีความหลากหลายและแตกต่างจากแรงงาน ในระบบ ซึ่งการจัดงาน Informal Labour Fair 2020 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย การรวมตัวเพื่อพัฒนาตนเองในระดับพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ โดยภายในงานประกอบด้วยการการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระในระดับท้องถิ่น และเรื่องการสร้างเครือข่ายแรงงาน การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ เครือข่ายแรงงานนิทรรศการของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 บูธ และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน


Latest Press Release

ห้ามพลาด! SITI SPU ขอเชิญน้องๆมัธยมปลาย ร่วมประกวด Video Clip นวัตกรรมช่วงโควิด-19 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

Clip เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19 หรือ clip พิชิต COVID-19 ความยาวไม่เกิน 2 นาที ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประกาศผลวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมสนุกกันในกิจกรรม ประกวด Video...

ด่วน! SPU เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท เรียนออนไลน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

การเรียนรู้ใหม่ ในโลกยุคปกติใหม่ ครูต้องปรับเปลี่ยน ผู้เรียนต้องปรับตัว เราไม่สามารถปฏิเสธการเรียนออนไลน์ได้ แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน...

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม ให้ลูกค้าช้อปปิ้งอย่าง มีสไตล์ ปลอดภัย และมั่นใจกว่าที่เกสรวิลเลจ พร้อมต่อยอดนโยบาย “ย่านราชประสงค์ปลอดภัย...

วว. / TICA /JICS ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ ชี้เป็นหลักชัยสำคัญในการวิจัย พัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมรับมอบครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า EV จำนวน 7 คัน และสถานีชาร์จไฟ...

ภาพข่าว: วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เยียวยาวิกฤตโควิด 19

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ๕๗ ปี...

Related Topics