โอกาสสำคัญคนรักเรียน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับปริญญาตรีภาคพิเศษ เรียนเสาร์อาทิตย์ รับสมัครถึงวันที่ 1 มีนาคมนี้เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 27, 2020 09:58
กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) เรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ ตามรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th หมดเขตวันสุดท้าย 1 มีนาคม 2563 โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ ดังนี้

คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี
  • และหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาการสื่อสารมวลชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม