วว. จับมือบริษัทไมน์ โมบิลิตี้ รีเสิร์ช จำกัด ผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติไทย วิจัยพัฒนาการทดสอบ พัฒนามาตรฐานชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 28, 2020 16:51
กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   นายสมโภชน์   อาหุนัย   กรรมการบริษัทไมน์   โมบิลิตี้   รีเสิร์ช จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจการพัฒนาการทดสอบ การพัฒนามาตรฐาน   ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า   โดยมีกรอบระยะเวลา   3   ปี   ซึ่ง วว. โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง หรือ ศทร. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนโครงการ   โอกาสนี้   นายวิรัช   จันทรา   รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม   ดร.บัณฑิต   ฝั่งสินธุ์ ผู้อำนวยการ   สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   ดร.อาณัติ หาทรัพย์   ผู้อำนวยการ ศทร.   วว.   พร้อมทั้งผู้บริหาร   พนักงาน   ทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ   ในวันที่   27   กุมภาพันธ์   2563   ณ ห้องประชุม กวท. อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดร.ชุติมา     เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.   กล่าวว่า   วว. มีความยินดีในความร่วมมือกับบริษัทไมน์   โมบิลิตี้   รีเสิร์ช   จำกัด   ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติไทย ในการวิจัย พัฒนาและทดสอบ โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ยานยนต์ไฟฟ้า และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ   กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยมีการจัดทำแผนงานและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การลงทุน การใช้งาน และร่างมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนตามเป้าหมายของรัฐบาล

“…อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของภูมิภาค อย่างไรก็ตามในทศวรรษที่ผ่านมามีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ทำให้ภาครัฐได้มีการส่งเสริม 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ ดังนั้นการส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ จึงมีความสำคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จเชิงพาณิชย์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่เพียงแต่สร้างอุปสงค์สืบเนื่องไปยังผู้ผลิต แต่ยังรวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการพึ่งพิงพลังงานฟอสซิล (Fossil) ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักของการดำเนินนโยบายส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยานยนต์สมัยใหม่จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 อย่างไรก็ตาม พบว่าในระยะหลังการผลิตรถยนต์ของไทยต้องเผชิญคู่แข่งขันหน้าใหม่ในภูมิภาคมากขึ้นเช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม เป็นต้น มิเพียงเท่านี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังจะเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ประเทศไทยค่อนข้างมีความชำนาญ สู่ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวต่อว่า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เป็นหน่วยงานในสังกัดของ วว. มีภารกิจเป็นหน่วยงานด้านวิจัย พัฒนาและทดสอบของประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการทดสอบและวิจัยในด้านชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 20 ปี รวมทั้งมีความพร้อมด้านเครื่องมือทดสอบที่มีความทันสมัย สามารถรองรับความต้องการในด้านวิจัย พัฒนาและการทดสอบของภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับวัสดุ   ชิ้นส่วน   sub- assembly   ไปจนถึงรถยนต์ทั้งคัน การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ วว. และบริษัทไมน์   โมบิลิตี้   รีเสิร์ช มุ่งหวังความสำเร็จจากการบูรณาการของภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ยั่งยืน และเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตครั้งที่3/2563 ได้มอบเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท...

ภาพข่าว: “LEO” แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง...

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับประเทศไทย...

เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ...

Related Topics