มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนชาวไทยร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปและหอพระ เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 13, 2020 15:34
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--ก้าวธนา

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยการจัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก ๖๕ นิ้ว และหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและคนไทยทุกคนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความรักที่มีต่อพระองค์ท่าน โดยจะมีพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดลรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีต่อชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์โดยถ้วนหน้าว่า ทรงงานหนักอุทิศพระวรกายอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทั้งยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยมหิดลนานัปการ อาทิเช่น ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบันทรงพระราชทานนามอาคารและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารและสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งนอกจากนั้นยังพระราชทานพระราชดำริในด้านการศึกษาและการพัฒนาในศาสตร์ต่าง ๆ อีกนานัปการในโอกาสที่พระองค์จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ๖๕ พรรษาฯ ขึ้น โดยประกอบด้วย ๑. การจัดสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๖๕นิ้ว โดยนำต้นแบบมาจาก พระพุทธมหาลาภ ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อ ๒๘ ปีที่แล้ว (วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๕) และ ๒. หอพระเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป และลานปฏิบัติธรรมรอบหอพระบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นที่สักการะบูชาเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติตนโดยยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติและใช้สถานที่ดังกล่าวสำหรับการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป

ในการดำเนินโครงการฯครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลที่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมใจกันถวายสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญแด่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์กาล และขอให้พระพุทธบารมีแห่งพระพุทธมหาลาภและพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณรวมถึงพระบารมีแห่งกรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯได้ทรงปกปักรักษาคุ้มครองชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปลอดภัยมีขวัญและกำลังใจที่เข้มแข็ง มีความรักสามัคคี   มีความร่วมมือร่วมใจกันและมีสติปัญญาที่เข้มแข็ง สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ในปัจจุบันที่เป็นปัญหาร่วมกันของทั่วโลก และขอให้ประเทศไทยของเราได้มีความสุขความสงบ และความเจริญวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นไป

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานอำนวยการโครงการฯ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีแห่งการครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นปีที่ ๓๖ แห่งการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและมหาวิทยาลัยมหิดล เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อตั้งสถาบันฯ และเสด็จเปิดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในคราวเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๖ โดยโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามพระพุทธรูปที่จะจัดสร้างนี้ว่า “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ซึ่งหมายถึง “พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” และให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ สำหรับหอพระเฉลิมพระเกียรติฯได้รับพระราชทานชื่อว่า “หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์” (ตามสร้อยพระนามาภิไธย) และให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดิษฐานที่หน้าบันของหอพระเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปด้วย ในการดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา (โดยดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา) โดยมีอาจารย์ ดร.สุพร ชนะพันธ์ เป็นผู้ออกแบบพระพุทธรูปและหอพระเฉลิมพระเกียรติฯ

ต่อมาเมื่อวันที่๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทองทรงจารและชนวนเพื่อเตรียมนำไปทูลเกล้าฯ ถวายกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อยอดเกศองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณในลำดับต่อไปนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับพระราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณจำลองขนาดหน้าตัก ๑๖ นิ้ว และ ๙ นิ้ว พร้อมทั้งเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณซึ่งออกแบบโดย นายโสภิศ         พุทธรักษ์ประติมากรชำนาญการ จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อเป็นของสมนาคุณแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯอีกด้วย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่ปรึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ กล่าวถึง “พระพุทธมหาลาภ” ซึ่งนำมาเป็นต้นแบบของการจัดสร้าง “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” เป็นพระพุทธรูปโบราณทรงเครื่องแบบกษัตริย์ พระหัตถ์ขวายกเหนือพระหัตถ์ซ้ายซึ่งวางหงายบนพระเพลา (ตัก) โดยมีวัตถุคล้ายผะอบ (ยา) วางบนพระหัตถ์ พระพุทธรูปดังกล่าวมีชื่อว่า พระไภษัชยคุรุ ในนิกายมหายาน หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งการแพทย์และยารักษาโรค มีความเชื่อกันว่า ผู้ศรัทธาบูชาจะนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุข และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สำหรับ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดสร้างขึ้นนั้น ได้รับการออกแบบจากศิลปินช่างปั้นให้มีผลไม้ทิพย์วางบนพระหัตถ์ซ้าย

พระไภษัชยคุรุนิยมนับถือกันมากในประเทศจีนและธิเบต ในฐานะเป็น “พระพุทธเจ้าแพทย์”เนื่องจากเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงตั้งปณิธานว่าเมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้ว เหล่าสัตว์ที่ทนทุกทรมานด้วยโรคภัยใดใดหากได้ยินพระนามของพระองค์ จะพ้นจากโรคภัยทั้งหลาย มีร่างกายสมบูรณ์ประกอบด้วยสติปัญญา มีทรัพย์มหาศาล และจะบรรลุโพธิญาณในที่สุดเชื่อกันว่าผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายและทางใจ สามารถพ้นจากโรคภัยได้ด้วยการถวายเครื่องบูชาและการตั้งจิตรำลึกแน่วแน่ในพระนามของพระองค์

รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธานดำเนินงานโครงการฯ กล่าวว่า เนื่องในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชนชาวไทยร่วมใจถวายสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่พระองค์จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา โดยจะมีพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณและพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ มณฑลพิธีหน้าหอประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.จนถึง ๑๒.๐๐ น. ประกอบพิธีบวงสรวงโดย โหรหลวงฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้างานโหร พรามหณ์ กองงานพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ในพิธีดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระราชทานผ้าไตรเพื่อถวายคณะสงฆ์ที่มาประกอบพิธีซึ่งล้วนแต่เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เปี่ยมด้วยเมตตาและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ด้วยการทำบุญจารึกชื่อลงบนแผ่นทองชนวนซึ่งจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับพิธีนี้เป็นการเฉพาะ แผ่นละ ๑๐๐ บาท หรือสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา โดยท่านที่บริจาคตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับการสลักชื่อบริเวณหอพระ และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลขอมอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณจำลอง ขนาด ๙ นิ้ว ๑ องค์ (เพียง ๒๘ องค์เท่านั้น) บริจาคตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป รับมอบ “ชุดเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ๑ ชุด ประกอบด้วย เหรียญทองคำ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ เหรียญเงิน และเหรียญทองคำ ๔๕ เปอร์เซ็นต์ (จัดสร้างเพียง ๖๕ ชุด เท่านั้น) บริจาค ๖๕,๐๐๐ บาท รับมอบเหรียญพระฯ (เนื้อทองคำ ขนาดใหญ่) ๑ เหรียญ บริจาค ๓๖,๕๐๐ บาท รับมอบเหรียญพระฯ (เนื้อทองคำ ขนาดกลาง) ๑ เหรียญ บริจาค ๒,๖๕๐ บาท รับมอบเหรียญพระฯ (เนื้อเงิน) ๑ เหรียญ และบริจาค ๓๐๐ บาท รับเหรียญพระฯ (เนื้อทองแดง) ๑ เหรียญ ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถนำลดหย่อนภาษีได้ ๑ เท่า ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ เพื่อเงินบริจาคไปจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา จัดตั้งกองทุนทำนุบำรุงพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรมบริเวณโดยรอบหอพระ ให้เป็นสถานที่สำคัญคงอยู่ยั่งยืนตลอดไป และเพื่อสนับสนุนการศึกษาพัฒนาวิชาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่ปณิธานในการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญจารึกชื่อแผ่นทองชนวนหรือร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทร: ๐๒-๘๔๙-๖๓๕๙, ๐๒-๘๔๙-๖๑๑๑ หรือติดต่อที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คุณนวลน้อย บุญชูส่ง โทรฯ ๐๙๑-๐๑๐-๓๑๓๐


Latest Press Release

ห้ามพลาด! SITI SPU ขอเชิญน้องๆมัธยมปลาย ร่วมประกวด Video Clip นวัตกรรมช่วงโควิด-19 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

Clip เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19 หรือ clip พิชิต COVID-19 ความยาวไม่เกิน 2 นาที ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประกาศผลวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมสนุกกันในกิจกรรม ประกวด Video...

ด่วน! SPU เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท เรียนออนไลน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

การเรียนรู้ใหม่ ในโลกยุคปกติใหม่ ครูต้องปรับเปลี่ยน ผู้เรียนต้องปรับตัว เราไม่สามารถปฏิเสธการเรียนออนไลน์ได้ แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน...

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม ให้ลูกค้าช้อปปิ้งอย่าง มีสไตล์ ปลอดภัย และมั่นใจกว่าที่เกสรวิลเลจ พร้อมต่อยอดนโยบาย “ย่านราชประสงค์ปลอดภัย...

วว. / TICA /JICS ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ ชี้เป็นหลักชัยสำคัญในการวิจัย พัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมรับมอบครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า EV จำนวน 7 คัน และสถานีชาร์จไฟ...

ภาพข่าว: วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เยียวยาวิกฤตโควิด 19

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ๕๗ ปี...

Related Topics