วว. เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย วิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระ ผลสำเร็จจากการนำ วทน. เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้เกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday April 7, 2020 14:31
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดสมุนไพรไทย ระบุผลทดสอบผ่านมาตรฐานระดับสากล ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ระบุเป็นผลสำเร็จในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้าไปเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศยั่งยืน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า จากความเชี่ยวชาญในการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรของ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระจากสารสำคัญของสมุนไพรที่นำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ทั้งนี้หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์แพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรจากการปลูกสมุนไพรนำส่งโรงงานอุตสาหกรรม และจะส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งในที่สุด อันเป็นผลจากการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปช่วยแก้ปัญหาและสร้างโอกาสให้กับห่วงโซ่ธุรกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม   โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระผลงานวิจัยพัฒนาของ วว. มีดังนี้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระชนิดเม็ดจากขมิ้นชัน   หรือ “TISTRAMIN” ผลสำเร็จจากการดำเนิน “โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระจากขมิ้นชันอย่างครบวงจร”   โดย วว. ศึกษาวิธีการสกัดและการตรวจควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบหลักที่เป็นกลุ่มสารเคอร์คูมินอยด์   (curcuminoids) ในเหง้าขมิ้นชันสด พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่   ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ   ช่วยลดความเสียหายต่อสุขภาพ เช่น การอักเสบของเซลล์และการทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ช่วยชะลอความเสื่อมชราหรือการแก่ของเซลล์และการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ   ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการทดสอบด้านพิษวิทยาเพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะกึ่งเรื้อรัง ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบที่ระบุใน OECD Guidelines for Testing of Chemicals (2001) ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบยาเม็ด   ที่มีราคาเครื่องจักรในการตอกเม็ดถูกกว่าเครื่องทำแคปซูล

จึงมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแคปซูล   รวมทั้งใช้ระยะเวลา และแรงงานในการผลิตน้อยกว่า อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปรับภูมิคุ้มกันจากพุงทะลาย   หรือ “Scamulan”

ผลสำเร็จจากการดำเนิน   “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน”   โดย วว. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาและคัดเลือก สารสกัดพุงทะลายซึ่งให้ผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายได้ดีที่สุด และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ด มีสรรพคุณให้ฤทธิ์ในการปรับภูมิคุ้มกัน โดยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายเทียบเท่ายา   Levamisole   และในขณะเดียวกันสามารถให้ผลต้านการอักเสบที่มีกลไกเกี่ยวเนื่องกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้ใกล้เคียงกับยา Dexamethazone   วว. ได้ประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยทำการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (LD50) ความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง (OECD subchronic toxicity) ตลอดจนฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ (Micronucleus   assay) พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลจากเห็ดพื้นเมืองอีสาน หรือ   “รัสซูล่า (RUSSULA)”   วิจัยและพัฒนาจากสารสกัดเห็ดน้ำแป้ง (Russula alboareolata) ซึ่งเป็นเห็ดพื้นเมืองอีสาน มีสารสำคัญ คือ 4,5-dicaffeoylquinic acid   และมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยา ดังนี้ 1.ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด macrophage ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้สูงกว่าสารเบต้ากลูแคน (?-glucan) 2 เท่า   2.ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง (โดยเฉพาะอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์) 3.มีความเป็นพิษและไวต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก   (HeLa cells) และ 4.สามารถชักนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งแบบ apoptosis   โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) และเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ “รัสซูล่า (RUSSULA)”   มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในท้องตลาด   ดังนี้ 1.มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าอย่างน้อย 2 เท่า และ 2.มีปริมาณสารฟินอลิกรวม (total phenolic) สูงกว่า 2-3 เท่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา วว. ได้ที่ Call   center วว. โทร.0 2577 9300   ในวันและเวลาราชการ   E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th


Latest Press Release

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตครั้งที่3/2563 ได้มอบเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท...

ภาพข่าว: “LEO” แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง...

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับประเทศไทย...

เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ...

Related Topics