สทนช.เดินเครื่องผังน้ำครบ 22 ลุ่มน้ำในปี 65 มั่นใจเกิดประโยชน์สูงสุดทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 25, 2020 16:24
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--สทนช.

สทนช.เดินหน้าจัดทำผังน้ำ ภายใต้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561 กำหนดเส้นทางการไหลของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนออกทะเล นำร่อง 8 ลุ่มน้ำ ก่อนขยายผลให้ครบทั้ง 22 ลุ่มน้ำภายในปี 2565 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทนช.อยู่ระหว่างการดำเนินจัดทำผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 103 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565   ก่อนที่จะประกาศเป็นกฎหมายต่อไป   ซึ่งที่ผ่านมา สทนช. ได้จัดประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมัน เกาหลีใต้ และเนเธอร์แลนด์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำผังน้ำของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ

“ขณะนี้ สทนช. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำในระยะแรกจำนวน 8 ลุ่มน้ำ โดยเป็นผังน้ำกลุ่มลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ตอนล่าง 4 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มน้ำอื่นอีก 4 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายในปีนี้” เลขาธิการ สทนช. กล่าว

หลังจากนั้นในปี 2564 สทนช.จะได้ดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำเพิ่มเติม อีกจำนวน 6 ลุ่มน้ำ โดยเป็นผังน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ตอนบน 4 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำอื่นอีก 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ส่วนในปี 2565 จะดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำในลุ่มน้ำที่เหลือทั้งหมด ได้แก่ ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำโขงเหนือ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน้ำโตนเลสาบ ซึ่งจะครอบคลุมครบทั้ง 22 ลุ่มน้ำทั่วทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีการจัดทำผังน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งการจัดทำผังน้ำนั้นจะกำหนดเส้นทางการไหลของน้ำทั้งในฤดูแล้งและฤดูน้ำหลาก ครอบคลุมแม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง บึง กุด ป่าบุ่ง ป่าทาม พื้นที่ชุ่มน้ำ แก้มลิง คันกั้นน้ำ ตลิ่ง ฯลฯ ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โดยจะมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเมือง ผังเมือง ผังระบายน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามระเบียบกฎหมายอื่นเป็นสำคัญ ฉะนั้นในการจัดทำผังน้ำจะรวบรวมผังการระบายน้ำจากทุกหน่วยงาน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน ผนวกกับวงรอบทิศทางไหลของน้ำและรูปแบบผังน้ำที่สอดรับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เน้นเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำที่สมบูรณ์และเป็นสากล รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามกฎหมายกำหนด เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด

“การจัดทำผังน้ำยังเป็นการสนับสนุนแผนป้องกันแก้ไขสภาวะภัยแล้งและอุทกภัย สามารถบ่งชี้พื้นที่เก็บน้ำเมื่อคราวน้ำน้อยอย่างชัดเจน หรือเมื่อน้ำหลากควรจะระบายน้ำออกทางใด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ช่วยรักษาคุณภาพน้ำ เพราะจะไม่เกิดการรุกล้ำทางน้ำ ผังน้ำช่วยตอบคำถาม ช่วยตัดสินใจในการสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ว่าอยู่ในพื้นที่น้ำหลากหรือไม่ หรือตั้งอยู่ในพื้นที่กีดขวางทางระบายหรือไม่ รวมถึงควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในขอบเขตพื้นที่ตามระบบทางน้ำที่ได้กำหนดแนวเขตไว้ โดยผังน้ำจะกำหนดขอบเขตชัดเจนว่า บริเวณใดเป็นพื้นที่สงวนไว้ให้ทางน้ำโดยเฉพาะ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ หากมีการรุกล้ำทางน้ำที่ประกาศขอบเขตแล้ว ผู้บุกรุกมีโทษทั้งจำทั้งปรับ” เลขาธิการ สทนช. กล่าวในที่สุด


Latest Press Release

ภาพข่าว: มกอช. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานพืชอินทรีย์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ (Internal Control System For Organic Agriculture Auditor) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม...

มกอช. เผย Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ศึกษาหลักปฏิบัติ พร้อมปรับตัว เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่สะดุดในอนาคต

มกอช. เผย Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ คุมเข้มจัดการสารก่อภูมิแพ้ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ศึกษาหลักปฏิบัติ พร้อมปรับตัว เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่สะดุดในอนาคต ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์...

ดร.เอ้ อธิการฯสจล.เชื่อแผนฟื้นฟู ขสมก.อัพเกรดชีวิตคนกรุง

“สุชัชวีร์” ชมแผนฟื้นฟู ขสมก. ช่วยอัพเกรดคุณภาพชีวิตคนกรุงฯ เช่ารถเมล์ไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหา PM 2.5ค่าโดยสารราคาถูก วอนอย่าทอดทิ้งรถเมล์ไทย เร่งยกระดับให้บริการเข้าถึงทุกชนชั้น พร้อมแนะต้องให้ความสำคัญพนักงาน ขสมก.ทุกคน ศ.ดร.สุชัชวีร์...

ภาพข่าว: วศ.อว.ให้บริการการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ให้บริการการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยออกใบรับรองและให้เครื่องหมายรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด โดยปัจจุบันให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ขอบข่าย...

ภาพข่าว: อาชีวะบรรพชาเณรเพื่อศึกษาต่อด้านวิชาชีพ

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร ร่วมกับโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียน จำนวน 99 รูป เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา...

Related Topics