วว. จับมือ 4 หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทยก้าวสู่ระดับสากล เพิ่มมูลค่าสินค้าในตลาด สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 10, 2020 16:13
กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สภาเกษตรกรแห่งชาติ บริษัทโนบิทเทอร์ จำกัด (ฟาร์มผักปลอดภัยใจกลางเมือง) ร่วมยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ด้วยการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065 จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพงานบริการด้านการตรวจประเมินรับรองสินค้าเกษตร สาขาเกษตรอินทรีย์ (Organic) และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยได้ขอการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065 กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และได้รับการอนุมัติให้การรับรองจากคณะทบทวนการรับรองของ มกอช. แล้ว ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง จาก สรร.วว. ในมาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์ด้านพืชอาหาร สำหรับเกษตรกรของประเทศไทย ให้มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าในตลาดและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรในประเทศเริ่มมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนสู่การผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น เกษตรอินทรีย์ (Organic) และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร เมื่อมีความต้องการในด้านการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เครื่องหมายการรับรองจึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ จึงเป็นที่มาในการขอการรับรองระบบงานดังกล่าว อีกทั้งอนาคตอันใกล้นี้ สรร.วว.มีแผนขยายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ สู่การรับรองมาตรฐาน IFOAM และมาตรฐานสากลอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลก เป็นการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

“…ในการยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลนั้น วว. มีพันธมิตรที่ดีในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานบริการด้านนี้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สภาเกษตรกรแห่งชาติ และบริษัทโนบิทเทอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจฟาร์มผักปลอดภัยใจกลางเมือง และเป็น 1 ในจำนวน 68 ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยจาก วว. ทั้งนี้ในอนาคตหากผู้ประกอบการ เกษตรกรของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้มากขึ้น จะทำให้ขีดความสามารถการแข่งขันของไทยเข้มแข็งและมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นายวิรัช   จันทรา   รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้ขยายขอบข่ายการดำเนินงานจากการรับรองระบบการจัดการ สู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีขอบข่ายการรับรอง ทั้งสิ้น 6 ขอบข่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง มาตรฐานท่องเที่ยว มาตรฐานการปฎิบติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์

โดยทั้ง 6 ขอบข่าย วว. ได้ยื่นขอการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065 จากหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติ ได้แก่

1.สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ในขอบข่าย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง มาตรฐานท่องเที่ยว

2.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในขอบข่าย มาตรฐานการปฎิบติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์

ซึ่งในวันนี้ วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับมอบใบรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065 ขอบข่ายมาตรฐานการปฎิบติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ด้านพืชอาหาร และเกษตรอินทรีย์ ด้านพืชอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมนี้ วว.ได้มอบใบรับรอง GAP ให้กับ บริษัทโนบิทเทอร์ จำกัด   ซึ่งเป็น   1 ใน 68 ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฯ จาก วว. ด้วย

วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ พร้อมให้บริการด้านตรวจประเมินและให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการ   เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่   โทร. 0 2577 9371 , 0 2577 9373 - 4 , 089 900 5308   โทรสาร   0 2577 9372   www.tistr.or.th   E-mail : tocb@tistr.or.th


Latest Press Release

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกิจกรรมเปิดบูธจิตอาสา ในงาน “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอย รักลูก” ณ ท้องสนามหลวง

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงาน “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอย รักลูก” ๑๒-๑๔ สิงหาคมนี้ ณ ท้องสนามหลวง...

วสท. รวมพลังวิศวกรอาสา...ลงพื้นที่น้ำท่วมเชียงรายและน่าน 12-14 สค.นี้ ตรวจสภาพอาคารบ้านเรือน

ผลจากพายุซินลากูที่เคลื่อนเข้าถล่มเมื่อต้นเดือน ส.ค. ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ของประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีรศิริ นายก วสท. พร้อมทั้งเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ วสท.สาขาภาคเหนือ 1,...

"ฮุนได" ผนึกกำลัง "Aptiv" เปิดตัวบริษัทผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Motional มุ่งเสริมสร้างการขับขี่อย่างปลอดภัย

บุกเบิกการขับเคลื่อนอัตโนมัติ เพื่อการขับขี่รถยนต์ไร้คนขับที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถเข้าถึงได้จริง บริษัท ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป ประกาศความร่วมมือด้านการพัฒนายานพาหนะไร้คนขับร่วมกับ Aptiv PLC (NYSE: APTV) ภายใต้ชื่อและแบรนด์ทางการ Motional...

"WALKCAR" รถฉบับกระเป๋าจาก cocoa motors. เริ่มเปิดขายทั่วโลกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11สิงหาคม

บริษัท cocoa motors. Inc. ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประกาศว่า ยานพาหนะที่ผู้ใช้สามารถพกติดตัวในกระเป๋า ซึ่งมีชื่อว่า "WALKCAR" เริ่มจำหน่ายทั่วโลกแล้วในวันที่ 11 สิงหาคม บนเว็บไซต์ทางการของบริษัท (โลโก้1:...

สอวช. จับมือ มจธ. คั้น 9 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดเวทีพรีเซนต์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์...

Related Topics