นายกรัฐมนตรี-ครม. เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดสำโรงเกียรติ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 16, 2020 17:29
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานในท้องถิ่น ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายสรุปความเข้มแข็งของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน ด้วยพลัง “บวร” จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุนหาญ และผู้นำบวร นำเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดสำโรงเกียรติ การสาธิตการจักสาน ตะกร้าจากหวายและเครื่องไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ CPOT อาทิ ผ้าไหม ผ้าทอมือ และการละเล่นพื้นบ้าน “มะม็วด”

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่มีความโดดเด่นใน ๓ มิติ คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน นอกจากนี้ยังได้นำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญเร่งด่วน อาทิ การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนคุณธรรมฯขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ทั้งสิ้น ๓๙๘ แห่ง แบ่งเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๕๔ แห่ง ชุมชนคุณธรรมระดับคุณธรรม ๑๕๗ แห่ง และชุมชนคุณธรรมระดับส่งเสริมคุณธรรม ๑๘๔ แห่ง ซึ่งชุมชนคุณธรรมวัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบและชุมชนคุณธรรมนำร่องที่มีทุนทางวัฒนธรรมและศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรม ฯ วัดสำโรงเกียรติ เสมอมา โดยชุมชนฯ มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย เป็นแหล่งเรียนรู้ของอ.ขุนหาญ เป็นชุมชนเผ่าเขมรที่ยังรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าไว้เป็นอย่างดี มีพระสงฆ์ คือ พระครูอรุณปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ปัจจุบันชุมชนคุณธรรมฯ วัดสำโรงเกียรติ ยังเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษที่ใช้มิติทางวัฒนธรรมนำการพัฒนาให้คนในชุมชนรู้จักดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามใน ๓ มิติ คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นชุมชนที่สงบสุข เรียบง่าย คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปัญหาสังคมลดลง ปัญหาการพนัน ทะเลาะวิวาท ยาเสพติดลดลง ผู้คนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในชุมชนมีการร่วมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือด้านการเงิน มีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่วนราชการในพื้นที่เป็นพลังบวรที่ร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีวัดสำโรงเกียรติเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา เศรษฐกิจ พอเพียง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในส่วนของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีการพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จัดให้มีเส้นทางท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชนเผ่าเขมร อาทิ ที่พักแบบโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย สักการะหลวงพ่อพระตาตน ชมปราสาทตำหนักไทร เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม สร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างคนดี สังคมดี อยู่ดี มีสุข นอกจากนี้ ภายในชุมชนยังมีการพัฒนาการผลิตสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ อาทิ ตะกร้าหวาย เสื่อต้นไหล ไม้กวาดทางมะพร้าว ทอผ้า ทำน้ำสมุนไพร ไข่เค็มดินภูเขาไฟ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วย


Latest Press Release

ห้ามพลาด! บัญชี SPU ขอเชิญร่วมฟัง Talk Online “บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของธุรกิจ"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Talk Online “บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของธุรกิจ" โดยวิทยากร - คุณอัสมา แวโน๊ะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด และเจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ - ผศ.รองเอก...

สนพ.ลพบุรี ฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สนพ.ลพบุรี ฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ลูกจ้างพนักงานสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจำนวน 20 คน ระหว่าง 10-11 สิงหาคม 2563 ณ...

วว. ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา…วันแม่แห่งชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือในกรุงเบรุตหลังเหตุระเบิดใจกลางเมือง

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และองค์กรพันธมิตรด้านมนุษยธรรมในประเทศเลบานอนเร่งสนับสนุนการรับมือนำโดยรัฐบาลต่อความสูญเสียและเสียหายจากเหตุระเบิดครั้งใหญ่กลางกรุงเบรุต เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จากเหตุระเบิดครั้งใหญ่นี้...

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่ง สร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่งสร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคอาเซียน และ...

Related Topics