ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดตัว "www.thai-nano.com" เสริมแกร่งความรู้ด้านการศึกษาสู่เยาวชนไทยผ่านช่องทางออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday July 23, 2007 05:00

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว เว็บไซต์ไทยนาโน (www.thai-nano.com) โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ไทยนาโน (www.thai-nano.com) เว็บไซต์แรกในประเทศไทยที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษานาโนเทคโนโลยีของเยาวชนไทย ในการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับ สามารถเรียนรู้นาโนเทคโนโลยีผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ได้อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบสีสันสะดุดตา และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยแบ่งเนื้อหาภายใน www.thai-nano.com ได้เป็น

ความหมายของนาโนเทคโนโลยี บอกเล่าถึงความหมายและประวัติความเป็นมา

นาโนน่ารู้ เสนอบทความอันเป็นประโยชน์ในทุกด้าน อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ การพลังงาน เป็นต้น

ห้องข่าวนาโนเทค เสนอข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี

มุมเด็กนาโน ให้ความรู้ในรูปแบบของนิทาน ผสมผสานความรู้ควบคู่กับความบันเทิง

แนะแนวนาโน สนับสนุนด้านโครงการวิจัยพัฒนานาโนเทคโนโลยีของเยาวชน

นาโนคลับ คลับสำหรับเยาวชนผู้สนใจด้านนาโนเทคโนโลยีในการเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิก เพื่อร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์

กระดานข่าว สร้างเป็นห้องต่างๆเพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

คำถามนาโน คำถามต่างๆที่เป็นที่สงสัยของเยาวชนผ่านการตอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากนาโนเทค

นาโนลิงค์ รวบรวมลิงค์ต่างๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “การเปิดตัวเว็บไซต์ไทยนาโน (www.thai-nano.com) ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จ ในการช่วยกระตุ้น และส่งเสริม การตระหนักถึงความสำคัญด้านนาโนเทคโนโลยี ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่เป็นที่นิยมของเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สู่เยาวชน ให้สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกแห่งความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มีแนวคิดริเริ่มที่จะจัดทำเว็บไซต์ไทยนาโน (www.thai-nano.com) เมื่อปี 2549 สู่กลุ่มเป้าหมายเยาวชนไทย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไทยในทุกระดับ เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดยภายหลังจากการเปิดตัวในวันนี้ ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีจะมีการจัดโรดโชว์ตามสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บริเวณองค์การพิพิทธภัณฑ์เด็กแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ พร้อมไปกับการจัดตั้งนาโนคลับ คลับสำหรับเยาวชนในการมีโอกาสการเข้าเป็นสมาชิกของนาโนเทค เพื่อประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวสารด้านนาโนเทค กิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ศูนย์นาโนเทค มุ่งจัดทำสู่เยาวชนไทย”

ทั้งนี้ การถ่ายทอดความรู้ทางด้านนาโนทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์เป็นอีกหนึ่งในความพยายามสร้างรูปแบบการนำเสนอให้มีความหลากหลาย นอกเหนือจากการนำเสนอในรูปแบบต่างๆที่ได้ทำมา อาทิ หนังสือเรียนนาโนเทคโนโลยี สำหรับสอนในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดและการให้ทุนวิจัยต่างๆ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคน ที่จะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนานาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีของประเทศ ตามเป้าประสงค์ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ความเป็นมาของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

นาโนเทคโนโลยีเป็นกระแสใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง สังเคราะห์วัสดุ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากในระดับ 0.1 ถึง 100 นาโนเมตร นาโนเทคโนโลยีจะทำให้วัสดุมีสมบัติพิเศษที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เป็นประตูสู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกแขนง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกให้ทัดเทียมอารยประเทศ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นองค์กรในกำกับของรัฐ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 มีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต
ธนิกา อวรรณชัยกุล
โทรศัพท์ : 02-714-8244-6, 089-133-9087
อีเมลล์: nay@command-a.net

Latest Press Release

เตรียมพบกับงาน PlayStation(R) Friend Day สำหรับชาวเพลย์สเตชั่นชวนเชิญเพื่อนๆ มาสนุกด้วยกันในวันเสาร์ที่ 28 กันยายนนี้

โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ ประกาศจัดงานอีเวนท์ "PlayStation Friend Day" ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน ศกนี้ ให้คุณได้เต็มอิ่มไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อชุมชนของคนที่รักการเล่นเกมโดยเฉพาะ ในงานจะได้พบกับเกม และกิจกรรมสุดสนุกในธีม...

Dell Technologies Unified Workspace มอบทางเลือกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น พร้อมด้วย Chromebook Enterprise เครื่องแรกของโลก

- Dell Technologies Unified Workspace นำเอาฮาร์ดแวร์ระดับเอนเทอร์ไพรซ์ (enterprise-class) การจัดการ การบริการ และการซัพพอร์ตด้วยข้อมูลในเชิงลึก พร้อมกับความสามารถใหม่สำหรับสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย (multi-OS) ทั้งหมดพร้อมให้บริการในรูปแบบ...

แกร็บ เปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยล่าสุด เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการเดินทางในประเทศไทย

- แกร็บเปิดตัว "Safety Centre" หรือศูนย์ความปลอดภัย ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดซึ่งรวบรวมบริการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินทางไว้ในที่เดียว เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นให้กับผู้โดยสาร รวมถึงเพื่อนและครอบครัว ระหว่างการเดินทางกับแกร็บ - พร้อมเปิดตัว...

เจดี ดิจิตส์ เปิดตัวเทคโนโลยี eKYC สุดล้ำในไทย

เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง เปิดตัวแอป "ดอลฟิน" อย่างเป็นทางการ แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อโซลูชันทางการเงินครบวงจร เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง (Central JD Fintech Holding) ธุรกิจร่วมทุนระหว่างผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเจดี ดิจิตส์ (JD Digits)...

เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง เปิดตัว แอปพลิเคชั่น ดอลฟิน แพลตฟอร์มอัจฉริยะ เพื่อโซลูชั่นทางการเงินที่ครบวงจร ร่วมปฏิวัติวงการการเงินไทยสู่สังคมยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยนวัตกรรมทางการเงินที่เหนือระดับ

บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทที่ผสานความเชี่ยวชาญด้านดิจิ-ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและนวัตกรรมระดับโลกจาก เจดี ดิจิตส์ (JD Digits) และ เจดี ดอทคอม (JD.com) ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากประเทศจีน...

Related Topics