ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดตัว "www.thai-nano.com" เสริมแกร่งความรู้ด้านการศึกษาสู่เยาวชนไทยผ่านช่องทางออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday July 23, 2007 05:00

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว เว็บไซต์ไทยนาโน (www.thai-nano.com) โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ไทยนาโน (www.thai-nano.com) เว็บไซต์แรกในประเทศไทยที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษานาโนเทคโนโลยีของเยาวชนไทย ในการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับ สามารถเรียนรู้นาโนเทคโนโลยีผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ได้อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบสีสันสะดุดตา และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยแบ่งเนื้อหาภายใน www.thai-nano.com ได้เป็น

ความหมายของนาโนเทคโนโลยี บอกเล่าถึงความหมายและประวัติความเป็นมา

นาโนน่ารู้ เสนอบทความอันเป็นประโยชน์ในทุกด้าน อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ การพลังงาน เป็นต้น

ห้องข่าวนาโนเทค เสนอข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี

มุมเด็กนาโน ให้ความรู้ในรูปแบบของนิทาน ผสมผสานความรู้ควบคู่กับความบันเทิง

แนะแนวนาโน สนับสนุนด้านโครงการวิจัยพัฒนานาโนเทคโนโลยีของเยาวชน

นาโนคลับ คลับสำหรับเยาวชนผู้สนใจด้านนาโนเทคโนโลยีในการเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิก เพื่อร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์

กระดานข่าว สร้างเป็นห้องต่างๆเพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

คำถามนาโน คำถามต่างๆที่เป็นที่สงสัยของเยาวชนผ่านการตอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากนาโนเทค

นาโนลิงค์ รวบรวมลิงค์ต่างๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “การเปิดตัวเว็บไซต์ไทยนาโน (www.thai-nano.com) ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จ ในการช่วยกระตุ้น และส่งเสริม การตระหนักถึงความสำคัญด้านนาโนเทคโนโลยี ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่เป็นที่นิยมของเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สู่เยาวชน ให้สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกแห่งความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มีแนวคิดริเริ่มที่จะจัดทำเว็บไซต์ไทยนาโน (www.thai-nano.com) เมื่อปี 2549 สู่กลุ่มเป้าหมายเยาวชนไทย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไทยในทุกระดับ เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดยภายหลังจากการเปิดตัวในวันนี้ ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีจะมีการจัดโรดโชว์ตามสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บริเวณองค์การพิพิทธภัณฑ์เด็กแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ พร้อมไปกับการจัดตั้งนาโนคลับ คลับสำหรับเยาวชนในการมีโอกาสการเข้าเป็นสมาชิกของนาโนเทค เพื่อประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวสารด้านนาโนเทค กิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ศูนย์นาโนเทค มุ่งจัดทำสู่เยาวชนไทย”

ทั้งนี้ การถ่ายทอดความรู้ทางด้านนาโนทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์เป็นอีกหนึ่งในความพยายามสร้างรูปแบบการนำเสนอให้มีความหลากหลาย นอกเหนือจากการนำเสนอในรูปแบบต่างๆที่ได้ทำมา อาทิ หนังสือเรียนนาโนเทคโนโลยี สำหรับสอนในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดและการให้ทุนวิจัยต่างๆ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคน ที่จะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนานาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีของประเทศ ตามเป้าประสงค์ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ความเป็นมาของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

นาโนเทคโนโลยีเป็นกระแสใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง สังเคราะห์วัสดุ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากในระดับ 0.1 ถึง 100 นาโนเมตร นาโนเทคโนโลยีจะทำให้วัสดุมีสมบัติพิเศษที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เป็นประตูสู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกแขนง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกให้ทัดเทียมอารยประเทศ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นองค์กรในกำกับของรัฐ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 มีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต
ธนิกา อวรรณชัยกุล
โทรศัพท์ : 02-714-8244-6, 089-133-9087
อีเมลล์: nay@command-a.net

Latest Press Release

หัวเว่ย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ AirEngine Wi-Fi 6 มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ยุคเครือข่ายองค์กรไร้สายโดยสมบูรณ์

ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นประจำปี 2020 ณ กรุงลอนดอนในวันนี้ หัวเว่ยได้เผยโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล AirEngine Wi-Fi 6 ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (AP) ทั้งหมด 10 รุ่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเหล่านี้พร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ...

หัวเว่ย เปิดตัวโซลูชัน HiCampus ทั่วโลก

- ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงเครือข่ายแคมปัสที่เป็นระบบไร้สายโดยสมบูรณ์ เป็นระบบเครือข่ายออปติคัลเต็มรูปแบบ และครบครันด้วยบริการอัจฉริยะ หัวเว่ย เปิดตัวโซลูชัน HiCampus ทั่วโลกแล้วในวันนี้ โดยมีเทคโนโลยีแถวหน้าของหัวเว่ยอย่าง 5G,...

CAT ส่ง DDoS Protection ควบคู่อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร เพื่อป้องกันธุรกิจหยุดชะงัก!

ปัจจุบันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ได้ถูกพัฒนาโดยเหล่าแฮกเกอร์มีหลากหลายรูปแบบให้ล้ำหน้าขึ้น โดยเฉพาะ DDoS Attack ปฏิบัติการโจมตีแบบกระจาย เพื่อให้ระบบปฏิเสธการให้บริการจนระบบเซิร์ฟเวอร์ล่มและใช้งานไม่ได้นั้น...

CAT พร้อมเดินหน้าให้บริการ Free WiFi ต่อหลัง Google ยุติการให้บริการ Google Station

CAT ยืนยันพร้อมขยายการให้บริการไวไฟฟรีต่อเนื่องหลัง Google แจ้งยุติการให้บริการ Google Station ในทุกประเทศ มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม...

ออนโรบอตเสริมศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับ Gecko Gripper ด้วยมือจับขนาดกระทัดรัดรุ่นใหม่ Gecko Single-Pad (SP) Gripper เพื่อพื้นที่การผลิตขนาดเล็ก

มือจับรุ่นใหม่ Gecko SP Gripper เพื่องานระบบอัตโนมัติในการหยิบจับชิ้นส่วนผิวเรียบลื่นหรือเจาะรู โดยไม่ทิ้งร่องรอยและไม่ต้องใช้กำลังไฟฟ้าหรือระบบระบายอากาศ ออนโรบอต ผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์หรือ End-of-Arm Tooling (EoAT) เปิดตัว "Gecko...

Related Topics