ETDA เร่งสปีด โครงการ National Digital ID จับมือโอมิเซะลงนามพัฒนาระบบ ยืนยันตัวตน

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday February 19, 2018 17:26
กรุงเทพฯ--19 ก.พ.--โอมิเซะ

ในวันนี้ ETDA ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับ บริษัท โอมิเซะ จำกัด (omise) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินทางออนไลน์ โดยการลงนามครั้งนี้เพื่อจะร่วมกันพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยตามที่ ETDA กำหนด และให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการให้บริการแก่สังคมและประชาชนของรัฐบาล

ความร่วมมือกับเอกชนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ National Digital ID สำหรับให้บริการยืนยันตัวตน ทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับบริการต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ซึ่งขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ ETDA จะทำหน้าที่บริหารจัดการการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย และเกิดความเชื่อมั่นจากประชาชน โดยทั้งโอมิเซะ และ ETDA จะแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน

"ในการทำธุรกรรมที่สำคัญหรือที่มีมูลค่าสูง กฎหมายกำหนดให้ลูกค้าต้องมาแสดงตนต่อหน้า การร่วมกันพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะเป็นก้าวสำคัญ สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าออนไลน์ โดยไม่ต้องมาแสดงตน เป็นการพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง ปัจจัยสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการมีโครงสร้างพื้นฐานในการทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คือ ประชาชนสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งในการทำ MOU กับโอมิเซะในครั้งนี้ ถือเป็นเอกชนรายแรกที่มีความร่วมมือกับ ETDA อย่างเป็นทางการ ในเรื่อง National Digital ID และเร็ว ๆ นี้อาจจะมีเอกชนเข้ามาร่วมมือในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกภาคส่วนพยายามผลักดันในเรื่องนี้" สุรางคณา กล่าว

แม้โครงการ National Digital ID มุ่งเป้าพัฒนาภาครัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการประกอบธุรกิจ เพื่อสนับสนุนโครงการการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) หากแต่ภาคเอกชนก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการทำให้ภาคเอกชนที่มีข้อกำหนดทางกฎหมายให้ลูกค้าต้องมาแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรมสามารถลดขั้นตอนนี้ได้ จะช่วยให้เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิต ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของภาคเอกชน ETDA จึงจำเป็นต้องดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ด้าน อิศราดร หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โอมิเซะ จำกัด กล่าวว่า โอมิเซะ เป็นผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินแบบครบวงจร ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับชำระเงินจากผู้บริโภคผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย ผ่านหลากหลายช่องทาง จุดเด่นคือบริการที่เต็มรูปแบบซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการทำธุรกรรมออนไลน์ ระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและป้องกันการทุจริตที่ทันสมัย รวมไปถึงความพร้อมใช้งานระบบสูง (Service Availability) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ

สำหรับความร่วมมือกับทาง ETDA นั้น ในฐานะผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจของโอมิเซะมีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งมีความละเอียดอ่อนค่อนข้างมาก การยืนยันตัวตนของผู้ใช้เป็นขั้นตอนแรกในการลงทะเบียนใช้งาน และเป็นขั้นตอนที่โอมิเซะให้ความสำคัญและเข้มงวดมากเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นการคัดกรองบุคคล/ ธุรกิจ/ หน่วยงานที่จะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแลแล้ว ยังเป็นการป้องกันการนำระบบไปใช้ในทางมิชอบ ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยยับยั้งการกระทำการทุจริตและช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้นได้

"จากความร่วมมือในครั้งนี้ โอมิเซะจะเป็นผู้ให้บริการระบบยืนยันตัวตน (Identity Provider - IDP) รายแรกของประเทศไทย ที่มีการเชื่อมต่อตรงเข้ากับ ETDA ผ่านทาง Federated Proxy ซึ่งทางทีมงานของโอมิเซะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อความร่วมมือในครั้งนี้ และคาดหวังที่จะเห็นความร่วมมือลักษณะนี้จากองค์กรอื่น ๆ อีกเช่นกัน เชื่อว่าหากได้ผู้ที่มีความชำนาญการ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาทำงานร่วมกัน จะสามารถเห็นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น" อิศราดร กล่าว


Latest Press Release

ไมโครชิพ ขอแนะนำตัวควบคุมสัญญาณดิจิทัล dsPIC(R) แบบแกนคู่ ที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกันได้โดยไม่สะดุด

- ผลิตภัณฑ์ตระกูล dsPIC33CH เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมระบบ embedded ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานที่มีเวลาเป็นเงื่อนไขสำคัญ จากนี้ไป นักพัฒนาระบบที่ออกแบบแอปพลิเคชั่นการใช้งานควบคุมระบบ embedded แบบไฮเอนด์ จะสามารถใช้ประโยชน์จากตัวควบคุมสัญญาณดิจิทัล หรือ...

ไมโครชิพ เปิดตัว 32-bit MCU ตระกูลใหม่ ครั้งแรกที่ผสานความปลอดภัยระดับชิปอันเป็นเลิศเข้ากับเทคโนโลยี Arm TrustZone เพื่อความปลอดภัยแก่อุปกรณ์ปลายทาง IoT

- MCU ตระกูลใหม่ชูคุณสมบัติกินไฟต่ำ พร้อมการสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ (Capacitive Touch) ที่ทนทานต่อสิ่งรบกวนประเภทหยดน้ำและสัญญาณรบกวน ปัจจุบันอุปกรณ์ปลายทาง Internet of Things (IoT) มีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงมาก...

เอปสันจัดแสดงห้องเรียนอัจฉริยะยุคดิจิทัล 4.0 ในงาน EDTEX 2018

เอปสัน นำผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ จัดแสดงในงาน Thailand's Education Technology Expo 2018 (EDTEX 2018) พร้อมจะเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องเรียนธรรมดาให้กลายเป็นห้องเรียนอัจฉริยะยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยเอปสันอินเตอร์แอคทีฟโปรเจคเตอร์ ทั้งรุ่น EB-696Ui...

SPPT ทุ่ม 20 ลบ. ฮุบ ไซแมท ซอฟท์ ผู้นำSoftwareโลจิสติกส์ ลุยแตกไลน์ธุรกิจไอทีไม่ยั้ง พร้อมส่งซิกปีนี้ลุ้นอีก1 ดีล-ตั้งเป้ารายได้แตะ 500 ลบ.

SPPT ขึ้นแท่น เทิร์นอะราวด์เต็มตัว ล่าสุด ทุ่ม 20 ลบ. ฮุบ "ไซแมท ซอฟท์" ผู้นำธุรกิจ Software ด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ฟาก"ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์" ลั่น พร้อมลุยแตกไลน์ธุรกิจไอทีไม่ยั้ง ส่งซิกช่วงที่เหลือของปีนี้ มีลุ้นอีก1ดีล และตั้งเป้ารายได้แตะ 500...

กลุ่มทรู จับมือ เชสเตอร์ ยกระดับบริการตอบโจทย์สังคมยุค 4.0 ให้ชำระเงินแบบไร้เงินสด ทุกสาขา

กลุ่มทรู จับมือ เชสเตอร์ ยกระดับบริการตอบโจทย์สังคมยุค 4.0 ให้ชำระเงินแบบไร้เงินสด ทุกสาขา สะดวก ปลอดภัยผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท พร้อมรับทรูพอยท์สูงสุด 10 เท่า และส่วนลดสูงสุด 50% กับเมนูยอดฮิต ตอบไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ให้ลูกค้าท่องเน็ตไร้สาย WiFi จากทรูมูฟ...

Related Topics