วิศวะมหิดล ร่วมกับ สอวช. จัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย ปี 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Friday December 6, 2019 15:12
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง ร่วมกับ สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) เป็นเจ้าภาพจัด งานประชุมวิชาการระบบขนส่งรางไทย ปี 2019 (Thailand Rail Academic Symposium - TRAS) โดยมี ดร เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สอวช. เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางผู้ร่วมงานจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา นักวิชาการ วิศวกรและผู้สนใจ ณ ห้องประชุมซีอาเซียน อาคารไซเบอร์เวิลด์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

งานประชุมวิชาการระบบขนส่งรางแห่งประเทศไทย ปี 2019 จัดเป็นครั้งแรกในปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดย การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "การขนส่งทางรางในเมือง" (Urban Rail Transit) และนับเป็นครั้งแรกสำหรับการสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อให้มีการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ทั้งจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในงานสัมมนาเปิดโอกาสให้บุคลากรในอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ดี (Good Practices) พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น นำไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมจากทั้งในและต่างประเทศร่วมบรรยายและเสวนาในประเด็นการพัฒนาระบบขนส่งทางราง

ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า สาระสำคัญจากงานประชุม งานประชุมวิชาการระบบขนส่งรางแห่งประเทศไทย ปี 2019 เน้นย้ำความท้าทายในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อให้เป็นสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์แนวโน้มการเติบโตของเมืองและปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ ซึ่ง Dr.Madan Banghu Regmi ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรสหประชาชาติ และดร.ศิรดล ศิริธร หัวหน้าภาควิชาระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

ด้านทีมผู้เชี่ยวชาญจาก 2 หน่วยงานที่มีชื่อเสียงของสหราชอาณาจักร ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องระบบขนส่งรางในโตเกียว โดย ดร. ทากุ ฟูจิยามา จากยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน (University College London) และการบูรณาการข้อมูลและให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะในกรุงลอนดอน โดย 3 ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การคมนาคมแห่งลอนดอน (Transport for London) ซึ่งควบคุมงานขนส่งมวลชนในพื้นที่ รวมทั้ง รถไฟใต้ดิน รถเมล์ท้องถิ่น แทรมลิงก์ และรถไฟเบาสายดอคแลนด์ นำโดยคุณวิวิธ ศิรภัสสุณธร คุณโฮวาร์ด หว่อง และคุณเดวิด วินสเล็ตต์ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับที่ประชุม

ในส่วนของการนำเสนองานวิจัยในวันแรกมี ผศ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช และ ดร.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาในหลายหัวข้อ อาทิ พฤติกรรมผู้โดยสารที่มีต่อการลดค่าโดยสารในช่วงการจราจรไม่แออัด สายแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์ กรุงเทพ , การบริหารจัดการระยะสั้นในช่วงดิสรัพชั่นโครงข่ายรถไฟ , ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของผู้ประกอบการในบริการขนส่งมวลชนทางรางในประเทศไทย , ระยะเวลาที่ผู้โดยสารอยู่ในสถานีรถไฟฟ้า , แนวโน้มวิชาชีพด้านขนส่งทางรางในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการหารือในการพัฒนา Soft skills เพื่อส่งเสริมความสามารถของบุคคลากรในการทำงาน ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาต่างชาติ และ อาจารย์จากภาควิชาระบบขนส่งทางราง ม.มหิดล ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและมุ่งเน้นให้นักษาทำงานในระดับนานาชาติ

วันที่สองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ของการพัฒนาระบบรางจากส่วนภูมิภาคในเรื่องกรอบเวลาในการก่อสร้างและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งการหารือแนวคิดการเชื่อมต่อกับการเดินทางระบบรอง (รถประจำทางและสองแถว) การแข่งขันกับรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนตัวในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ระบบรางและแผนการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานี (TOD)

ในช่วงของการนำเสนองานวิชาการ ดร.นทชัย วงษ์ชวลิตกุล และ แอนนา ฟราสซิค (Anna Fraszczyk) เป็นประธานที่ประชุม มีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เจาะลึกความเร็วของรถไฟสูงสุดสำหรับระบบขนส่งที่ใช้เทคนิค เจเนติก อัลกอริธึม , การออกแบบความเร็วของรถไฟสูงสุด สำหรับระบบ PMSM ซึ่งใช้โปรแกรมไดนามิคกับการควบคุมแบบ MTPA , การเคลื่อนที่ของรถไฟภายใต้ระบบ Virtual Coupling

ส่วนช่วงสุดท้ายมี ดร.สมศิริ เซียววัฒนกุล และ ดร.กรธรรม สถิรกุล เป็นประธานที่ประชุม โดยมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ วิถีความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถไฟ : กรณีศึกษาจากโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพ , การขยายโครงข่ายรถไฟใต้ดิน The West Midlands และการประเมินผลกระทบด้านสังคม - เศรษฐกิจ , ระบบกำหนดเวลาวิ่งของรถไฟ ซึ่งใช้ไทม์ คัลเลอร์ เพ็ทติ - เน็ต , การพัฒนาของระบบตรวจสอบรางรถไฟเพื่อการบำรุงรักษา , แพลตฟอร์มข้อมูลรถไฟและระบบบริการ , กรณีศึกษาการแข่งขันด้านการค้าปลีกที่ สถานีฮากาตะ ประเทศญี่ปุ่น , การใช้ที่ดินและการเชื่อมต่อระบบการขนส่ง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงของคนเดินเท้าสู่สถานีขนส่งมวลชน , การวัดประเมินผลความเปลี่ยนแปลงของการเข้าถึงรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ต่างๆ : กรณีศึกษาของโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดิน ฟูกุโอกะ เป็นต้น

นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและยกระดับบริการระบบขนส่งมวลชนแก่ประชาชนเพื่อรองรับอนาคตประเทศ


Latest Press Release

บอกรักรัวๆ กับโปรโมชั่น ฤดูแห่งความรัก ที่สวนน้ำรามายณะ

บอกรักอย่างไรให้น่าจดจำ! วาเลนไทน์ปีนี้สวนน้ำรามายณะ สวนน้ำอันดับ 1 ที่ใหญ่ที่และดีที่สุดในทวีปเอเซีย โดยการจัดอันดับจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง TripAdvisor ชวนคุณสะกิดคนข้างๆ...

กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่านำร่องเทคโนโลยีเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อมั่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

- กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่าเลือก "กูเกิล คลาวด์" (Google Cloud) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเสริมทัพสร้างประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติการ - ถือเป็นการปฏิวัติระบบครั้งสำคัญของวงการในด้านปฏิบัติการสายการบิน ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของเที่ยวบิน...

อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป รุกตลาดปี 2020 ด้วยการเปิดโรงแรมใหม่กว่า 23 แห่งทั่วโลก เตรียมสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนสุดหรู

อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป รุกตลาดปี 2020 ด้วยการเปิดโรงแรมในเครือ InterContinental(R), Kimpton(R), Regent(R) และ Hotel Indigo(R) กว่า 23 แห่งทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเซีย ยุโรป และอเมริกา รวมถึงประเทศไทยที่จะมีการเปิดตัว 2 โรงแรมใหม่ ได้แก่...

ราชาเฟอร์รี่พร้อมรับนักเที่ยวจีนเยือนสมุยช่วงโกลเด้นวีค พร้อมส่งโปรใหญ่หนุนเที่ยวครบ 2 เกาะ สมุย-พะงัน

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนยังเกาะสมุยและเกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี ช่วงวันหยุดวันชาติจีน (โกลเด้นวีค) พร้อมส่งโปรโมชั่นใหญ่สุดคุ้ม...

ภาพข่าว: JSSR GROUP มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่รับปีหนู

บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณมาริษา ศรีนุวัฒย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด (ขวา) เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่ออวยพรปีใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แก่ตัวแทน บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด...

Related Topics