ภาพข่าว: BDMS อนุมัตินโยบายสิ่งแวดล้อม 'BDMS Earth Healthcare’ มอบคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่สังคมไทย ตามแนวคิด 'เติบโต สมดุล ยั่งยืน’

พฤหัส ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๗:๑๔
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อม 'BDMS Earth Healthcare' อย่างเป็นทางการ มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรและสร้างบุคลากรให้มีทัศนคติและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรากฐานสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบุคลากรในองค์กรและชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
ภาพข่าว: BDMS อนุมัตินโยบายสิ่งแวดล้อม 'BDMS Earth Healthcare มอบคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่สังคมไทย ตามแนวคิด 'เติบโต สมดุล ยั่งยืน

1. สร้างให้บุคลากรมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางรับมือกับมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

3. เดินหน้าสู่การทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. สร้างการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน

โดยนโยบายทั้ง 4 จะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรม เพื่อผลักดันให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการเติบโตไปพร้อมกันตามแนวคิด 'เติบโต สมดุล ยั่งยืน'

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด