ฝึกอบรม "เทคนิคการสอนงาน"

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๓๑

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงาน จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการพัฒนาเกี่ยวกับการสอนงาน หรือแนะนำงานให้สามารถดำเนินการสอนได้อย่างมีระบบ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน จิตวิทยาการสอน ความสำคัญของสื่อการสอน การวิเคราะห์งานเพื่อสอน การเขียนวัตถุประสงค์ และการเตรียมการสอน

ฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด