Wednesday April 1, 2020 18:17

ตราสารหนี้ Press Releases

ตอกย้ำความแข็งแกร่ง บลจ. ยูโอบี ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารยูโอบี ขานรับมาตรการแบงก์ชาติ เพิ่มความมั่นใจผู้ลงทุน เน้นลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดี หุ้น—31 Mar 20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความมั่นใจกับผู้ลงทุน กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ทุกกองทุนลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี พร้อมมีสภาพคล่องรองรับการไถ่ถอนได้ตามกำหนดปกติจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ทำไมลูกค้าถึงเชื่อมั่นในกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.บัวหลวง หุ้น—30 Mar 20

ขอประกาศให้ทราบว่า บลจ.บัวหลวง สามารถให้บริการ “ซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยน” หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ และกองทุนอื่นๆ ทุกกองทุนของ บลจ.บัวหลวง ได้เป็นปกติ เช่นที่เคยเป็นมา ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด มีความไม่มั่นใจต่างๆ

ทีเอ็มบี มองภาพรวมพื้นฐานอุตสาหกรรมกองทุนรวม ตลาดตราสารหนี้และระบบการเงินไทยยังคงแข็งแกร่ง หุ้น—30 Mar 20

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มองภาพรวมพื้นฐานอุตสาหกรรมกองทุนรวม ตลาดตราสารหนี้และระบบการเงินไทยยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างเสถียรภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยหนุน กรณีบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง

กสิกรไทย เสริมมาตรการสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่งให้บลจ. กสิกรไทย หุ้น—27 Mar 20

น.ส. ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากผลกระทบของโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลก และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกนโยบายเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนเปิดตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวม (Mutual

กรุงศรีย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หุ้น—27 Mar 20

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับการลงทุนในตราสารหนี้และเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน เนื่องจากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป

กรุงศรีย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หุ้น—27 Mar 20

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับการลงทุนในตราสารหนี้และเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน เนื่องจากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป

ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่ามาตรการ ธปท. และ ก.ล.ต. ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้น—26 Mar 20

สืบเนื่องจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีคุณภาพ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มี rating ตั้งแต่ A- ขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

สาส์นจากนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หุ้น—26 Mar 20

จากสถานการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลก รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดอาการตื่นตระหนกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมากในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี

TMBAM Eastspring ปรับเพิ่มนโยบายโครงการกองทุนรวมตราสารหนี้ 4 กองทุนเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐในการบริห หุ้น—25 Mar 20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมจำนวน 4 กองทุน อันได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพิ่มเติม

ก.ล.ต. เปิดทาง บลจ. บริหารสภาพคล่องได้มากขึ้นสำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 หุ้น—25 Mar 20

ก.ล.ต. ผ่อนคลายให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (ธุรกรรม repo) สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ได้มากขึ้น เพื่อบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

กองทุนบัวหลวงเปิดพอร์ตลงทุนกองทุนตราสารหนี้ ของดีมีคุณภาพ ที่ผู้ลงทุนวางใจได้ หุ้น—24 Mar 20

กองทุนบัวหลวงนำข้อมูลพอร์ตลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ทั้งหมด 4 กองทุนที่มีอยู่มาเปิดเผยให้ผู้ลงทุนได้รับทราบชัดเจน ประกอบด้วย กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY) กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) รวมถึง

ภาพข่าว: บลจ.กรุงศรี รับมอบรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี 2020 ปฏิทินข่าว—24 Mar 20

คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุนตราสารหนี้และทีมผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ รับมอบรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยม ประจำปี 2020 จากมอร์นิ่งสตาร์ สำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)

บลจ. ภัทร มั่นใจกองทุนตราสารหนี้ดำเนินการตามปกติ เสริมกำลังด้วยมาตรการจากธปท.และการดูแลเต็มศักยภาพจา หุ้น—23 Mar 20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการเปิดเผยว่า ตามที่ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนผิดปกติตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา บลจ.ภัทร

KAsset มั่นใจกองทุนตราสารหนี้กสิกรไทยคุณภาพดี มีสภาพคล่องสูง พร้อมรับมือตามมาตรการแบงก์ชาติ หุ้น—23 Mar 20

(บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปให้มีมาตรการเสริมสภาพคล่องของตลาดการเงิน

KAsset มั่นใจกองทุนตราสารหนี้กสิกรไทยคุณภาพดี มีสภาพคล่องสูง พร้อมรับมือตามมาตรการแบงก์ชาติ หุ้น—23 Mar 20

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม

ภาพข่าว: บลจ.พรินซิเพิล ปลื้มรับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2020 ปฏิทินข่าว—23 Mar 20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ปลื้มรับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2020 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ ปี 2020 (Best Fund House - Domestic Fixed Income)

บลจ.ไทยพาณิชย์ ยืนยันความมั่นใจบริหารกองทุนตราสารหนี้ในช่วงเวลาผันผวน หุ้น—23 Mar 20

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ทวีความรุนแรงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้สินทรัพย์ทุกประเภททั่วโลกปรับตัวลดลง จากความตื่นตระหนกของนักลงทุนที่ต่างเทขายสินทรัพย์ที่ตนเองถือครอง เพื่อถือครองเงินสดแทนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ

บลจ.ไทยพาณิชย์จ่ายปันผล 3 กองทุนตปท.หุ้นอินเดีย-ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่-โกลบอลเฮลธ์แคร์ หุ้น—19 Mar 20

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯ เตรียมจ่ายปันผลกองทุนต่างประเทศพร้อมกันจำนวน 3 กองทุน มูลค่ารวมกว่า 27 ล้านบาทในวันที่ 24 มีนาคม 2563 นี้ สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1

กองทุนบัวหลวงพร้อมเสนอขาย IPO “บัวหลวงเพิ่มพูน” 20-30 มี.ค.นี้ หุ้น—18 Mar 20

กองทุนบัวหลวง พร้อมเสนอขาย IPO “กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน” หรือ B-ENHANCED วันที่ 20-30 มีนาคมนี้ เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหากองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีความหลากหลาย กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

'พรินซิเพิล’ ส่องแนวโน้มลงทุนปี 2563 เตรียมรับมือราคาสินทรัพย์ผันผวนสูง แนะกองทุน 'พรินซิเพิล หุ้น—12 Mar 20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) มองการลงทุนปี 2563 ราคาสินทรัพย์มีโอกาสผันผวนสูงขึ้น แนะนำกองทุน 'พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์’ จุดเด่นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพและสินทรัพย์ ทางเลือก อาทิ Property Fund,

อเปก-รัสเซียราดน้ำมันจุดไฟเผา หุ้นไทยวอดกว่าร้อยจุด หุ้น—10 Mar 20

ตราสารหนี้ไทย: คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีโอกาสลดลงต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่น้อยกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านๆ มา ตราสารหนี้ต่างประเทศ: คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ: คาดราคากองทุนอสังหาริมทรัพย์ฯ

ภาพข่าว: GPSC คว้า Deal of the Year รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี หุ้น—06 Mar 20

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เข้ารับโล่รางวัลประเภท Deal of the Year ประจำปี 2562: หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์

ก.ล.ต. เดินหน้าส่งเสริมหุ้นกู้ยั่งยืน ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตและไฟลิ่งอีก 1 หุ้น—06 Mar 20

ก.ล.ต. ส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ต่อเนื่อง ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตและไฟลิ่งไปอีก 1 ปี ถึงเดือนพฤษภาคม 2564

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัว 3 กองทุน Absolute Return โอกาสสร้างผลตอบแทนบวกช่วงตลาดผันผวน หุ้น—05 Mar 20

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัว 3 กองทุนใหม่เป็นซีรีส์ SCBAM Absolute Return เน้นลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชน และอัตราแลกเปลี่ยน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ กวาด 5 รางวัล 'ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562’ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หุ้น—04 Mar 20

นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ (กลาง) และนายประเสริฐ ดีจงกิจ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายมนตรี อุปถัมภากุล (ซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ภาพข่าว: กสิกรไทย คว้า 3 รางวัลใหญ่ด้านตราสารหนี้ หุ้น—04 Mar 20

นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย พร้อมทีมธุรกิจตลาดทุน รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลธุรกรรมด้านตราสารหนี้โดดเด่นที่สุด (Deal of the Year) รางวัลผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวที่มีมูลค่าการจำหน่ายสูงสุด

ภาพข่าว: KGI ปลื้มคว้า 2 รางวัล ในงาน Best Bond Awards 2019 ปฏิทินข่าว—03 Mar 20

คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลในงาน Best Bond Awards 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก

ภาพข่าว: บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่อง ครองแชมป์ #บริษัทจัดการกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม 3 ทั่วไป—28 Feb 20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) คว้ารางวัล Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market ได้สำเร็จต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จากเวที Best Bond Awards 2019 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย