Tuesday August 4, 2020 12:38

บรรยายธรรม Press Releases

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง “ชีวิตสดใสถ้าจิตใจเบิกบาน” โดย พระสมพงษ์ รตนวํโส สุขภาพ—30 Jun 20

คนไทยมีความเครียดที่เกิดจากการทำงานและปัญหาต่างๆ ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น การนำธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต จะสามารถลดความเครียดที่สะสมลงได้ โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดโครงการธรรมโอสถ โดยได้รับความเมตตาจาก พระสมพงษ์ รตนวํโส วัดสร้อยทอง บรรยายธรรม เรื่อง

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—24 Jan 20

พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "คนดีที่โลกต้องการ" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิต โดยมี

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—30 Dec 19

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา บรรยายธรรมเรื่อง "โชค วาสนา บุญ บารมี" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิต โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว สุขภาพ—11 Dec 19

ปัจจุบันคนไทยมีความเครียดที่เกิดจากการทำงานเพิ่มมากขึ้น การนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต จะช่วยลดความเครียดลงได้ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยมีกำหนดจัดบรรยายธรรม เรื่อง "โชค วาสนา บุญ บารมี" โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—22 Nov 19

พระครูสังฆกิจพิมล (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ บรรยายธรรมเรื่อง "เพลินธรรมนำสุข" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีพระเทพปฏิภาณกวี

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—07 Nov 19

ปัจจุบันคนไทยมีความเครียดสะสม ทั้งจากปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต รวมถึงปัญหาจากการทำงาน การใช้ธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต จะสามารถช่วยลดความเครียดลงได้ไม่มากก็น้อย โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยมีกำหนดจัดบรรยายธรรม เรื่อง

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—29 Oct 19

พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร บรรยายธรรมเรื่อง "ปริศนาธรรม : คุณค่าแห่งพุทธปรัชญา" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง

ภาพข่าว: พระพุทธคุณหนุนการทำงาน พัฒนาอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทั่วไป—03 Oct 19

พระราชญาณกวี (ที่ 5 จากขวา)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบรรยายธรรมะเรื่อง "พระโพธิสัตว์ ต้นแบบจิตอาสา" ในพิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ให้กับอาสาสมัครของมูลนิธิฯ

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—16 Sep 19

ปัจจุบันคนไทยมีความเครียดที่เกิดจากการทำงานเพิ่มมากขึ้น ร่วมถึงปัญหาต่างๆ ในชีวิตการนำธรรมมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะสามารถช่วยลดความเครียดลงได้ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยมีกำหนดจัดบรรยายธรรมเรื่อง "ธรรมะสลักใจ" โดย

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—26 Aug 19

พระไพศาล วิสาโล (นั่ง : ขวา)เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโตบรรยายธรรมเรื่อง"ความสงบพบได้ที่ใจเรา" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลแลผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง : ซ้าย)

วางเป็น ก็ เย็นใจ หนทางห่างทุกข์ เคล็ดลับจาก พระมหาทวีป หุ้น—02 Aug 19

"เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง" หนทางในการอยู่ให้ห่างความทุกข์ ที่ "พระมหาทวีป กตปุญโญ" เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีจิตเจริญสุข กรุงเทพฯ มอบไว้ในโอกาสที่มาบรรยายธรรมในโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" ซึ่งจัดขึ้นโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประเทศไทย

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—25 Jul 19

พระราชญาณกวี (นั่ง : ซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบรรยายธรรม เรื่อง "หายใจให้เป็นบุญ" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี คุณประภัสสร

ภาพข่าว: เอช เซม มอเตอร์ นำหลักธรรมพัฒนาทีมงาน ทั่วไป—10 Jul 19

จากภาพ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จัดบรรยายธรรมให้กับพนักงานในหัวข้อ "อยากมีชีวิตที่ดี คิดให้ได้แบบนี้ก่อน" โดยนิมนต์พระครูใบฎีมงคล วชิรปญฺโญ พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียวหัวเฉียว ทั่วไป—09 Jul 19

พระมหาประยงค์ศักดิ์ มหาปุญญภาวี (นั่ง : ขวา)วัดชัยฉิมพลีบรรยายธรรมเรื่อง"ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี พญ.เบญจมาศ

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—04 Jul 19

ปัจจุบันคนไทยมีความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น การนำธรรมมาเป็นหลักในการทำงานและดำเนินชีวิต จะช่วยลดความเครียดจากปัญหาต่างๆ ได้ โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยมีกำหนดจัดบรรยายธรรม เรื่อง "หายใจให้เป็นบุญ" โดย

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—05 Jun 19

พระวิสุทธิวราภรณ์ (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "ธรรมเปลี่ยนชีวิต" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี

Work Likeมหาชาติ ผ่านมุมมองสามเณรสมเกียรติ ปานทอง ทั่วไป—03 May 19

คนเราเกิดมาต่างมีหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบแตกต่างกันไป "สามเณรสมเกียรติ ปานทอง" วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ผู้มาบรรยายธรรมหัวข้อ "Work Like" มหาชาติ ในโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—29 Apr 19

พระครูพิพิธธรรมวาที (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน บรรยายธรรม เรื่อง ฝุ่นละอองในใจ พิชิตได้ด้วยหลักธรรม ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี

พระกิตติโสภณวิเทศ แนะสูตรสร้างรัก-สร้างสุข-พ้นทุกข์ ทั่วไป—26 Apr 19

หนทางที่ทำให้เข้าถึงหลักธรรมอันลึกซึ้งอย่างแท้จริงนั้นมีอยู่หลายวิธี โครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ได้นิมนต์"พระกิตติโสภณวิเทศ" เจ้าอาวาสวัดนาคปรก มาบรรยายธรรมในหัวข้อ ฐานะธรรม

พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ เฉลยคำตอบใครจิกหัวกู ทั่วไป—18 Apr 19

หากฟังแค่ชื่อหัวข้อ"ใครจิกหัวกู" เชื่อว่าอาจจะเกิดความคิดและวาดภาพกันไปต่างๆ นานา แต่ถ้าได้ฟังคำบรรยายธรรมทั้งหมดจากปาก"พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ" ซึ่งโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย

อยุธยาซิตี้พาร์คจัดกิจกรรม ปันน้ำใจสู่สังคม ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั่วไป—17 Apr 19

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ร่วมรับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ "รู้เท่าทันทุกข์" โดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งท่านเป็นพระวิทยากรได้รับเกียรติบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ มีผลงานเขียน

พาราไดซ์ พาร์ค ชวนเบิกบานสำราญใจในงาน สงกรานต์ลั่นทุ่ง ม่วนซื่นกับการกระทบไหล่พระเอกดัง พระนักเทศน์ ทั่วไป—09 Apr 19

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับงาน "สงกรานต์ลั่นทุ่ง" ที่พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ จาก 9 พระอาราม เพื่อเพิ่มสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย และรับฟังการบรรยายธรรม จากพระนักเทศน์ชื่อดัง

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—02 Apr 19

โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นความสำคัญในการใช้ธรรมะเป็นหลักในการทำงานและการดำเนินชีวิต เนื่องจากความเครียดจากการทำงานที่เพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยกำหนดจัดบรรยายธรรมะเรื่อง "ฝุ่นละอองในใจ พิชิตได้ด้วยหลักธรรม" โดยพระครูพิพิธธรรมวาที

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง รหัสธรรมนำทางสร้างความสุข ทั่วไป—25 Feb 19

พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสร้อยทองบรรยายธรรม เรื่อง "รหัสธรรมนำทางสร้างความสุข" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรม มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ทั่วไป—22 Feb 19

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่

ราชภัฏโคราช เสริมสร้างคุณธรรม จัดบรรยายธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ ทั่วไป—13 Feb 19

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการบรรยายธรรม "ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์" โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรในการบรรยายธรรม ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง รหัสธรรมนำทางสร้างความสุข โดย พระอาจารย์สมพงษ์ สุขภาพ—08 Feb 19

เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติ เนื่องจากมีความเครียดจากการทำงาน เพิ่มขึ้น โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยกำหนดจัดบรรยายธรรมะเรื่อง "รหัสธรรมนำทางสร้างความสุข" โดย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—24 Jan 19

พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "รักกันดีกว่าชังกัน" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรม

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง รักกันดีกว่าชังกัน โดย พระเทพปฏิภาณกวี ทั่วไป—02 Jan 19

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มสะสมความเครียดกันมากขึ้น การนำธรรมะมาเพื่อใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยกำหนดจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง "รักกันดีกว่าชังกัน" โดย พระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระครูสิริธรรมภาณ ทั่วไป—21 Dec 18

พระครูสิริธรรมภาณ (นั่ง : ขวา)เจ้าอาวาสวัดละหาร บรรยายธรรม เรื่อง "ครองตน ครองคน ครองงาน" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตให้กับบุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง