Wednesday July 8, 2020 18:43

ส.ค.ส.พระราชทาน Press Releases

ภาพข่าว: อพวช. ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อพวช. รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทั่วไป—13 Feb 20

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนกลาง) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2563 แก่ไปรษณีย์ไทย ทั่วไป—06 Feb 20

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานประจำปี 2563 มอบให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ทั่วไป—05 Feb 19

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2562 มอบให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ โดยมี

ภาพข่าว: ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2560 แด่ไปรษณีย์ไทย ทั่วไป—23 Jan 17

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2560 มอบให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โดยมี นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ภาพข่าว: ส.ค.ส. พระราชทานแก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—18 Jan 12

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโปรดให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานแก่นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 ณห้องรับรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มกราคม

ภาพข่าว: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน ส.ค.ส. ทั่วไป—16 Jan 12

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์เชิญ ส.ค.ส. พระราชทานแก่ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555 ณ ห้องรับรอง

ภาพข่าว: ส.ค.ส. ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 พระราชทานแก่ปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—06 Jan 12

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานแก่นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 ณห้องรับรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม

ภาพข่าว: ส.ค.ส.พระราชทานแก่ปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—19 Jan 11

ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี มอบ ส.ค.ส.พระราชทาน แก่นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ ณห้องรับรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม